نمایه نویسندگان

آ

 • آب چر، بهجت تأثیر حرفه‌ای‌گرایی و سبک‌های تصمیم‌گیری بر سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]
 • آذر، دکتر عادل ارائه رویکردی نوین در پیش‌بینی و کشف تقلب صورت‌های مالی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-167]
 • آذر، عادل بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 9-28]
 • آذر، عادل به کارگیری شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی سودآوری شرکتها (شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 51-70]
 • آزادی هیر، کیهان شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه بازار خدمات حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آژنگ، احمد ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایی، دکتر محمد علی مقایسه‌‏پذیری حسابداری و تاثیر آن بر کارایی سرمایه‏‌گذاری [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 7-34]
 • آقایی، محمدعلی بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت و عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 35-58]
 • آقایی، محمدعلی بررسی رابطۀ بین افشای اختیاری و انحراف حق دریافت وجه نقد از حق کنترل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 7-37]
 • آقابیگ زاده، مهدی نقش تعدیل‌گر سبک پیروی و صداقت- تواضع مدیران مالی در تأثیر فشار اجتماعی و محیطی بر رفتار گزارشگری مالی متهورانه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]

ا

 • ابراهیمی، جمیل رابطه بین سرمایۀ اجتماعی و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 183-220]
 • ابراهیمی، دکتر سید کاظم تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 141-165]
 • ابراهیمی، دکتر سید کاظم بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه‌کاری‌حسابداری، کارایی‌ سرمایه‌گذاری و هزینۀ تأمین ‌مالی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 89-119]
 • ابراهیمی، فهیمه بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 31-48]
 • ابراهیمی کردلر، دکتر علی عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق‌الزحمۀ حسابرسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 63-88]
 • ابراهیمی میمند، مهدی رابطۀ بین‌کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به آستانه‌های سود [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 29-56]
 • ابراهیمی میمند، مهدی افشا و گزارشگری ریسک شرکت‌ها: ارائه چارچوب جامع [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-27]
 • اثنی عشری، حمیده بررسی رابطه تردید حرفه‌ای، شناخت صاحب‌کار و قضاوت حسابرس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 59-82]
 • اثنی عشری، حمیده رابطه سبک کاری حسابرس امضاءکننده گزارش حسابرسی با مقایسه‌پذیری سود: با تأکید بر ویژگی‌های حسابرس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-170]
 • احمدی، شاهین محافظه کاری حسابداری و تأثیرکیفیت سود بر بازده داراییها و بازده سهام [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 11-24]
 • احمدی، نوشین بررسی سودمندی افزاینده پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت بر بازده مازاد غیرعادی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 99-130]
 • احمدی امین، الهه تأثیر نقدینگی و فرصت سرمایه‌گذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری با نقش تعدیل‌گری محدودیت مالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]
 • احمدیان، وحید بررسی رابطۀ بین افشای اختیاری و انحراف حق دریافت وجه نقد از حق کنترل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 7-37]
 • احمدی پاک، فرشته خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی با تأکید بر نقش حسابرسان و کمیته حسابرسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 139-155]
 • احمدپور، احمد بررسی نقش ساختار هیئت مدیره بر سرما‌یه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 73-93]
 • احمدپور، احمد بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 7-29]
 • احمدپور، احمد بررسی نحوة اعمال اختیارات مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 27-50]
 • احمدزاده، حمید ارزیابی نقش محافظه‌کاری حسابداری و کیفیت سود بر ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 155-176]
 • احمدزاده، زاهد تأثیر تعهد نسبت به منافع‌عموم و الزام به استقلال بر ارزش‌های حرفه‌ای (ارزش‌های‌اخلاقی) در مؤسسات حسابرسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-138]
 • احمدوند، میثم الگویی برای پیش‌بینی نکول شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]
 • اخگر، دکتر محمدامید بررسی توانایی سیستم حسابداری شرکت در ارائه اطلاعات قابل مقایسه و مدیریت سود [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-113]
 • اخگر، محمد امید بررسی شیوه‌های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سوداوری آینده و تأثیر ویژگیهای شرکتها بر شیوه‌های استفاده از اختیارات مزبور [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 7-30]
 • اخگر، محمد امید بررسی اثر هموار‌سازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 123-145]
 • ایزدی نیا، دکتر ناصر تأثیر میزان شاخص‌های پایداری افشاء شده بر کیفیت سود [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 7-34]
 • ایزدی نیا، ناصر رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 53-72]
 • ایزدی نیا، ناصر تعیین توان سود عملیاتی و تغییرات آن در تبیین و پیش بینی بازده سهام؛ مورد بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 7-32]
 • ایزدی نیا، ناصر بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود در دوره‌های قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 57-85]
 • ایزدی نیا، ناصر تأثیر احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر اختلاف و پرهیز مالیاتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 129-147]
 • ایزدی نیا، ناصر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و استفاده مدیران از منابع شرکتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزدی‌نیا، ناصر تأثیر رشد سرمایه‌گذاری بر ارتباط بین سود و ارزش جاری هر سهم در سطوح متفاوت سودآوری [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 101-118]
 • اسدی، دکتر غلامحسین طراحی و تبیین الگوی پیش‌بینی رشد اقتصادی با رویکرد حسابداری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 39-63]
 • اسدی، زینب بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت و عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 35-58]
 • اسدی، غلامحسین رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 29-48]
 • اسدی، غلامحسین بررسی تأثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینۀ سرمایه [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 7-28]
 • اسدی، غلامحسین ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی دوبانی، ناهید بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر حق الزحمه حسابرسی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 141-159]
 • اسکینی، سبحان آزمون تجربی استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 137-156]
 • اسکندر، هدی بررسی کیفیت سود طی چرخة عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 121-139]
 • اسکندر، هدی تاثیر ریسک پذیری و انتظارات مدیر بر تقلب در گزارشگری مالی: شواهدی از تئوری بازی ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی بیدگلی، غلامرضا ارزش گذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 103-126]
 • اسماعیلی، آزاده رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 65-91]
 • اسماعیلی، جواد تبیین حسابداری کلان با تأکید بر اهمیت داده‌های حسابداری در الگو‌سازی تورم [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 215-242]
 • اسماعیل‌پور، حسن تأثیر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) بر فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-33]
 • اسماعیلی کیا، غریبه پایداری مالی شرکت و گزارشگری مالی متقلبانه: نقش کیفیت ساز و کارهای راهبری شرکتی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 83-104]
 • اشرفی، مجید تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی مالی در طول چرخه عمرشرکت با استفاده از تابع فاصله جهت‌دار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]
 • اشهر، مرتضی پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با الگوهای سنتی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 7-30]
 • اصغری، ایرج بررسی هموارسازی سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-20]
 • اعتمادی، حسین بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 9-28]
 • اعتمادی، حسین به کارگیری شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی سودآوری شرکتها (شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 51-70]
 • اعتمادی، حسین بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت و عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 35-58]
 • اعتمادی، حسین بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 63-82]
 • اعتمادی، دکتر حسین تأثیر تغییرات حسابداری بهای تمام شده بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی از طریق متغیر سیستم قیمت‌گذاری با ملاحظه اثر تعدیلی عدم اطمینان محیطی درک شده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 67-102]
 • اعتمادی، دکتر حسین ارائه رویکردی نوین در پیش‌بینی و کشف تقلب صورت‌های مالی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-167]
 • اعظمی، زینب شناسایی نوع اظهارنظر حسابرسان با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 77-97]
 • اعظمی، زینب بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطة افشا و هزینة سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 91-111]
 • اعظمی، زینب بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت در چرخه‌های مختلف تجاری [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 147-171]
 • افتخاری، وحید بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش میانجی تأمین مالی داخلی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 171-186]
 • افسای، اکرم تأثیر افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 69-88]
 • افلاطونی، دکتر عباس بیش‌سرمایه‌گذاری، نوع مدیریت سود متعاقب آن و دورۀ تصدی مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 203-225]
 • افلاطونی، دکتر عباس تأثیر توانایی مدیریت بر میزان قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 21-42]
 • افلاطونی، دکتر عباس عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری: رویکردهای ایستا و پویا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 35-59]
 • افلاطونی، عباس بررسی رابطۀ بین کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود با سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 107-129]
 • افلاطونی، عباس تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر میزان تامین مالی از بانک‌ها و موسسات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 151-170]
 • افلاطونی، عباس تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل اهرم [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 29-48]
 • افلاطونی، عباس دسترسی به منابع مالی برون‌سازمانی، قدرت چانه‌زنی و سرعت تعدیل سرمایه در گردش [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 45-63]
 • افیونی، علیرضا بررسی نوسانات جریان‌های نقدی عملیاتی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با در نظرگرفتن محدودیت تأمین مالی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 29-49]
 • البرزی، محمود ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 51-73]
 • اله‌یاری ابهری، حمید الگویی برای ارزیابی خطر تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 25-45]
 • امامی ده چشمه، سعید بررسی تاثیر اخبار بد بر انگیزه های محافظه کاری در حسابداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • امام وردی، دکتر قدرت‌الله نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در مصداق تورش نوگرایی در رفتار سرمایه‌گذاران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 29-62]
 • ایمانی برندق، دکتر محمد بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت سود [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 137-168]
 • ایمانی برندق، محمد شناسایی عوامل تعیین‌کنندۀ کیفیت حسابرسی در ایران از دیدگاه حسابداران رسمی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 167-189]
 • ایمانی برندق، محمد ارزیابی پیشران‌های لنگر ذهنی سرمایه‌گذاران براساس محدودیت ناشی از ابزارهای مالی مشتقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • امجدیان، فتانه بررسی رابطۀ مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-105]
 • امیری، دکتر هادی بررسی نوسانات جریان‌های نقدی عملیاتی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با در نظرگرفتن محدودیت تأمین مالی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 29-49]
 • امیری، هادی تأثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 101-122]
 • امیری، هادی تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 131-150]
 • امیری، هادی بررسی سودمندی افزاینده پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت بر بازده مازاد غیرعادی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 99-130]
 • امیری، هوشنگ تأثیر پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر صورت وضعیت مالی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 21-44]
 • امیرنیا، نرجس راهبرد تجاری و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 67-86]
 • ایمنی، محسن حساسیت پاداش مدیران: شواهدی بیشتر از نقش محافظه‌کاری در گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 67-91]
 • امین، وحید رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت: با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]
 • انصاری، عبدالمهدی بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر همسان سازی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران شرکتهای صنعتی کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 139-159]
 • اورادی، جواد تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 59-83]
 • اوشنی، محمد پایداری مالی شرکت و گزارشگری مالی متقلبانه: نقش کیفیت ساز و کارهای راهبری شرکتی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 83-104]
 • اولی، دکتر محمدرضا بررسی تأثیر نااطمینانی سیاسی بر نگهداشت وجه نقد [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 113-134]

ب

 • بابایی، قادر ارتباط مسئولیت‌پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تأکید بر نقش سهام‌داران نهادی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 43-66]
 • بابایی، مسعود تأثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 7-27]
 • باباجانی، جعفر تأثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 7-27]
 • باباجانی، جعفر رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 7-29]
 • باباجانی، جعفر ارزیابی روند تحقق حقوق بین‌ دوره‌ای حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه حسابداری [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 7-33]
 • باباجانی، جعفر بررسی ارتباط غیرخطی میان ساختار مالکیت با انتشار به‌موقع اطلاعات سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 39-57]
 • باباجانی، جعفر الگویی برای حاکمیت شرکتی در بانک‌های ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]
 • بابائی، فاطمه رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت: با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]
 • بیات، دکتر علی تأثیر حرفه‌ای‌گرایی و سبک‌های تصمیم‌گیری بر سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]
 • بیات، علی محیط اطلاعاتی بدون ساختار، سبک‌های شناختی سرمایه گذاران، و ظرفیت پردازش اطلاعات انسانی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 77-95]
 • بادآور نهندی، دکتر یونس ارتباط بین نوسان‌پذیری بازدۀ سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش: رویکرد سرمایه‌گذاری اختیار واقعی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 93-118]
 • بادآور نهندی، یونس بررسی رابطه کارامدی زیست محیطی با ارزش و بازده داراییهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 95-112]
 • بادآور نهندی، یونس بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارشهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 99-115]
 • بادآور نهندی، یونس ارتباط بین برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کارآیی سرمایه‌گذاری در مراحل چرخة عمر [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 113-140]
 • بادآور نهندی، یونس ارتباط بین بیش‌اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 209-238]
 • بادآور نهندی، یونس ارتباط مسئولیت‌پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تأکید بر نقش سهام‌داران نهادی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 43-66]
 • بادپا، بهروز اثر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری مالی و سرمایه‌گذاری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 65-88]
 • بایزیدی، انور بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان نگهداری داراییهای نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 55-76]
 • باغومیان، رافیک تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری در گزارش‌گری سالانۀ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 119-136]
 • باغومیان، رافیک ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، اصغر بررسی کارایی شاخصهای سنتی و نوین نقدینگی در پیش‌بینی هموارسازی سود شرکتها [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 105-124]
 • باقری، ناهیده الگوی شناسایی اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب براساس مشخصات ظاهریشان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 129-146]
 • باقرپور، سیدمحمد بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 7-29]
 • باقرپور ولاشانی، محمدعلی بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر تجدید ارائه‌های حسابداری [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 59-78]
 • باقرپور ولاشانی، محمد علی رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 23-41]
 • باقری مسعودزاده، راسخ مدیریت برداشت استفاده‌کنندگان اطلاعات از طریق میزان افشاء در گزارش‌های سالانه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 51-74]
 • بالانی، افشین تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 167-184]
 • بحری ثالث، جمال تأثیر سوگیری در پیش‌بینی سود مدیریت بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 139-167]
 • بختیاری، ابوالفضل کاربست روش‌های نوین در آموزش حسابداری به‌صورت مجازی، تجربه‌ای نوین در دوران همه‌گیری کرونا [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخردی نسب، وحید تاثیر شبکه حسابداری مدیریت و احساسات استراتژیک حسابداران مدیریت بر مدیریت استراتژیک با تأکید بر نقش تعدیلگر فرهنگ‌سازمانی و سیستم‌های اطلاعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بدری، احمد اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 31-58]
 • بدری، احمد آزمون تجربی استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 137-156]
 • بذرافشان، آمنه بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 65-82]
 • بذرافشان، سعید بررسی اثر دورۀ جستجو برای حسابرس جایگزین بر حق‌الزحمۀ حسابرسی نخستین [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 171-194]
 • برادران حسن زاده، دکتر رسول تأثیر استراتژی متنوع‌سازی شرکتی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر هزینه‌های نمایندگی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 63-90]
 • برادران حسن زاده، رسول بررسی رابطه کارامدی زیست محیطی با ارزش و بازده داراییهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 95-112]
 • برادران حسن زاده، رسول الگوی رفتار ناکارآمد حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برجی، پریسا ارتباط سیاسی، راهبری شرکتی و تهور مالیاتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 143-175]
 • بیرجندی، حمید بررسی رابطه بین چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و ویژگی‌های تردید حرفه‌ای حسابرس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 203-228]
 • برزیده، دکتر فرخ تأثیر استراتژی‌های تجاری بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 153-184]
 • برزیده، فرخ الگویی برای ارزیابی خطر تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 25-45]
 • برزگر، دکتر قدرت‌اله رابطه بین سرمایۀ اجتماعی و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 183-220]
 • برزگر، غزاله رابطۀ مخاطرات اخلاقی و مدیریت سود [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 67-90]
 • برزگر، قدرت الله مطالعۀ رابطۀ سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 155-180]
 • برزگری خانقاه، دکتر جمال بررسی اثر تعاملی ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 159-189]
 • بزرگ اصل، دکتر موسی بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 115-146]
 • بزرگ اصل، موسی توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 119-139]
 • بزرگ اصل، موسی خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی با تأکید بر نقش حسابرسان و کمیته حسابرسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 139-155]
 • بشیری، وهاب بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 49-71]
 • بشیری جویباری، مهدی بررسی‌ تأثیر ریسک مالیاتی بر نگهداشت وجه نقد توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 57-80]
 • بشیری منش، نازنین بررسی اثر انتشار پیش بینی سود بر ضریب واکنش سود آینده [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 29-50]
 • بشکوه، مهدی تأثیر ویژگی رفتاری فرصت‌طلبی بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل: آزمونی از نظریۀ روانشناسی شخصیتی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 69-89]
 • بصیرت، مهدی بررسی تاثیر اخبار بد بر انگیزه های محافظه کاری در حسابداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بقائی، وحید به کارگیری شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی سودآوری شرکتها (شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 51-70]
 • بیگی، بهزاد ویژگی‌های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی- تغییر در بحران مالی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 81-105]
 • بیگ پناه، بهزاد سوء‌رفتار پژوهشی و عوامل مرتبط با آن در محیط پژوهشی حسابداری [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 99-124]
 • بنابی قدیم، دکتر رحیم تأثیر ابعاد افق زمانی سود بر پاداش هیئت مدیره [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 233-258]
 • بنابی قدیم، رحیم بررسی تأثیر ابعاد دقت سود بر پاداش هیئت‌مدیره در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 131-161]
 • بنافی، محمد بررسی تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت‌های مالی و بازده سهام [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 137-160]
 • بنی طالبی دهکردی، بهاره ارائه مدلی برای توسعه انگیزش حسابداران بخش عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنی مهد، بهمن تأثیر ویژگی رفتاری فرصت‌طلبی بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل: آزمونی از نظریۀ روانشناسی شخصیتی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 69-89]
 • بنی‌مهد، بهمن بررسی تأثیر دیدگاه‌های تردید حرفه‌ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب،با توجه به اثر مداخله‌کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 71-105]
 • بهارستان، جلال رتبه‌بندی روش‌های اندازه‌گیری شفافیت گزارشگری مالی: کاربرد تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 157-182]
 • بهارمقدم، مهدی بررسی نوع مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-93]
 • بهارمقدم، مهدی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاریهای شرکتها بر رابطه زیان با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 35-54]
 • بهارمقدم، مهدی بررسی رابطه‌ بین اقلام تعهدی اختیاری و تغییر حسابرس [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 105-121]
 • بهارمقدم، مهدی بررسی گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی آن در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 7-32]
 • بهرامی نسب، علی تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 141-165]
 • بهرامی‌نسب، علی بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه‌کاری‌حسابداری، کارایی‌ سرمایه‌گذاری و هزینۀ تأمین ‌مالی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 89-119]
 • بهشور، اسحاق خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی با تأکید بر نقش حسابرسان و کمیته حسابرسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 139-155]
 • بهمنش، سعید تبیین رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود با استفاده از الگو‌های پیشرفته ساختاری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 211-233]
 • بهنام پور، محمود قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و استفاده مدیران از منابع شرکتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بودلائی، حسن بسط نظریه شهروند شرکتی در ارزیابی کارکردهای سبز حسابرسان داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بولو، دکتر قاسم الگویی برای پیش‌بینی نکول شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]
 • بولو، قاسم تأثیر استراتژی تصاحب شرکتها بر مدیریت سود [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 99-120]
 • بولو، قاسم تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 111-135]
 • بولو، قاسم رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 7-29]
 • بولو، قاسم ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 49-75]
 • بولو، قاسم بررسی تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 33-56]
 • بولو، قاسم بررسی ارتباط غیرخطی میان ساختار مالکیت با انتشار به‌موقع اطلاعات سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 39-57]
 • بولو، قاسم الگویی برای ارزیابی خطر تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 25-45]
 • بولو، قاسم ارائه مدلی برای ارزیابی گزارشگری ریسک شرکتی در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-29]
 • بولو، قاسم الگویی برای اندازه‌گیری میزان پیچیدگی خوانش‌پذیری افشائیات توضیحی حسابداری [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پاریاد، احمد تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 167-184]
 • پارسایی، منا تصمیم عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی: تأثیر وضعیت مالی صاحبکار و شهرت حسابرس و صاحبکار [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاکیزه، کامران بررسی‌ تأثیر ریسک مالیاتی بر نگهداشت وجه نقد توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 57-80]
 • پاک مرام، عسگر تأثیر سوگیری در پیش‌بینی سود مدیریت بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 139-167]
 • پاک مرام، عسگر ارتباط مسئولیت‌پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تأکید بر نقش سهام‌داران نهادی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 43-66]
 • پیری، پرویز بررسی اثر بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 75-94]
 • پیرداوری، طناز ساختار سرمایه، آزمون تجربی نظریه زمانبندی بازار [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 123-142]
 • پروائی، اکبر دورۀ تصدّی حسابرس، توانایی غلبه بر پیش‌بینی سود صاحب‌کار و سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 7-180]
 • پیفه، احمد ارزیابی روند تحقق حقوق بین‌ دوره‌ای حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه حسابداری [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 7-33]
 • پناهی، مهدی بررسی رابطه‌ کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 31-50]
 • پهلوان، هادی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر رابطۀ بین کیفیت کنترل‌های داخلی و مدیریت سود [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 65-87]
 • پور اسد، سعید تأثیر کوتاه‌بینی مدیریتی بر کارایی شرکت‌ها با نقش تعدیل‌کنندۀ کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 147-169]
 • پورحیدری، امید بررسی مقایسه‌ای توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 121-142]
 • پورحیدری، امید شناسایی نوع اظهارنظر حسابرسان با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 77-97]
 • پورحیدری، امید بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطة افشا و هزینة سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 91-111]
 • پورحیدری، امید بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع‌آوری مالیات [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 187-210]
 • پورحیدری، امید بررسی تأثیر فشار شغلی حسابرسی بر قضاوت و هنجارهای ذهنی حسابرسان با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری هوش هیجانی و هوش اخلاقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورزمانی، دکتر زهرا تحلیل نقش حسابداران مدیریت به عنوان مشاوران استراتژیک شرکت‌ها براساس آزمون الگوی اقتضایی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 89-138]
 • پورزمانی، زهرا محیط اطلاعاتی بدون ساختار، سبک‌های شناختی سرمایه گذاران، و ظرفیت پردازش اطلاعات انسانی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 77-95]

ت

 • تارفی، ستاره تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تأمین مالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 159-180]
 • تاکی، عبداله نقش تعدیل‌گر سبک پیروی و صداقت- تواضع مدیران مالی در تأثیر فشار اجتماعی و محیطی بر رفتار گزارشگری مالی متهورانه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]
 • تائبی نقندری، امیر حسین بررسی تأثیر جامعه‌پذیری مالی بر رضایتمندی مالی سرمایه‌گذاران با توجه به نقش میانجی‌گری جزم‌نگری مالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 141-165]
 • تائبی نقندری، دکتر امیرحسین تأثیر تعدیل‌گری اندازۀ شرکت بر رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 155-182]
 • تائبی نقندری، دکتر امیر حسین اثر آنتروپی صورت‌های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 145-176]
 • تائبی نقندری، علی تأثیر تعدیل‌گری اندازۀ شرکت بر رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 155-182]
 • تائبی نقندری، علی اثر آنتروپی صورت‌های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 145-176]
 • تحریری، آرش چرخة عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 163-180]
 • تحریری، آرش ویژگی‌های رئیس کمیتة حسابرسی و گزارشگری مالی به‌موقع [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 131-165]
 • تحریری، آرش تأثیر افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 69-88]
 • تحریری، دکتر آرش عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق‌الزحمۀ حسابرسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 63-88]
 • تشدیدی، الهه ارائه رویکردی نوین در پیش‌بینی و کشف تقلب صورت‌های مالی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-167]
 • تصدی کاری، محمدجواد شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه بازار خدمات حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفتیان، دکتر اکرم بررسی رابطۀ افشای اطلاعات با همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط آن با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 169-194]
 • تقی زاده، دکتر رضا تحلیل شبکۀ مالکیت در بازار سهام ایران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 115-144]
 • تقی زاده، رضا بررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش تعدیل‌گر محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 129-150]
 • تقی زاده خانقاه، وحید تأثیر استراتژی متنوع‌سازی شرکتی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر هزینه‌های نمایندگی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 63-90]
 • تقی‌زاده خانقاه، وحید ارتباط بین برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کارآیی سرمایه‌گذاری در مراحل چرخة عمر [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 113-140]
 • تقی‌زاده خانقاه، وحید ارتباط بین بیش‌اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 209-238]
 • تقوی فرد، سید محمدتقی ارائه مدلی برای ارزیابی گزارشگری ریسک شرکتی در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-29]
 • تلخابی، فاطمه بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و تاثیر ریسک مالیاتی بر آن [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 167-201]
 • تمجیدی، نیما تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل اهرم [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 29-48]
 • تهرانی، رضا تأثیر تصاحب شرکت‌ها بر محدودیت‌های مالی شرکت‌های هدف [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 83-108]

ث

 • ثقفی، دکتر علی بررسی هموارسازی سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-20]
 • ثقفی، علی محافظه کاری حسابداری و تأثیرکیفیت سود بر بازده داراییها و بازده سهام [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 11-24]
 • ثقفی، علی هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر‌های حسابداری محرک ریسک [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 9-32]
 • ثقفی، علی رابطة بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 7-27]

ج

 • جابری نسب، بهروز بررسی کارایی استفاده از نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن به منظور پیش بینی تغییرات سودآوری آینده [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 93-110]
 • جامعی، رضا بررسی رابطۀ مالکیت نهادی و حق‌الزحمۀ ‌حسابرسی با تأکید بر ارتباطات سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 159-172]
 • جباری، حسن سنجش میزان مقبولیت و اهمیت عوامل تعیین‌کنندۀ پاداش هیئت‌مدیره شرکت‌های ایرانی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 105-128]
 • جبارزاده کنگرلویی، سعید بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان نگهداری داراییهای نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 55-76]
 • جرجرزاده، علیرضا انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 107-137]
 • جرجرزاده، علیرضا بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین اندازه غیربهینگی ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]
 • جعفری، حمیدرضا ارائه مدلی برای توسعه انگیزش حسابداران بخش عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، دکتر محبوبه نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در مصداق تورش نوگرایی در رفتار سرمایه‌گذاران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 29-62]
 • جعفری، سیده محبوبه تبیین رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود با استفاده از الگو‌های پیشرفته ساختاری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 211-233]
 • جعفری، سلیل بررسی اثرات رفاه ذهنی و شفافیت مالی بر تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 169-189]
 • جعفری، محبوبه ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و ریسک سیستمی نظام بانکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 195-225]
 • جفایی رهنی، دکتر منیر بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره شرکت بر میزان گزارشگری زیست ‌محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 77-112]
 • جلوزان، ثریا بررسی اثر هموار‌سازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 123-145]
 • جمال لیوانی، حمید طراحی مدل حسابداریِ مدیریتِ ضایعات و ارزیابی ابعاد شناسایی شده مدل براساس تحلیل ساختاری تفسیری (ISM) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهانشاد، آزیتا پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی تعدیل شده: آزمون نظریه‌های توجیه‌کنندۀ حسابرسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • جهانفر، حسن بررسی مدیریت زمان اعلان سود شرکت‌ها [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 85-104]
 • جوادی نیا، امیر بررسی اثر ترتیب ارائه اطلاعات بر قضاوت حسابرسان مربوط به تداوم فعالیت شرکت با تاکید بر تجربه و محدودیت زمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانی قلندری، موسی تأثیر استراتژی‌های تجاری بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 153-184]
 • جودی، سمیرا عدم تقارن اطلاعاتی، ابعاد درونی و بیرونی کیفیت حاکمیت شرکتی: ارتقاء یا تضعیف کیفیت حسابرسی؟ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 199-231]

چ

 • چراغی نیا، علی عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمة حسابرسی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 109-133]
 • چناری بوکت، حسن ارتباط دقت پیش‌بینی سود مدیریت و چرخش مدیران ارشد [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 147-169]

ح

 • حیاتی، جواد بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینۀ تأمین مالی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-32]
 • حیاتی، حسین بررسی تأثیر خطای پیش‌بینی سود دورۀ قبل بر واکنش بازار به پیش‌بینی سود مدیریت، و انواع مختلف مدیریت سود [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 87-112]
 • حیاتی، نهاله تأثیر دقت برآوردی پیش‌بینی سود مدیران بر رانش پس از اعلان سود [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 7-40]
 • حاجیان نژاد، امین تأثیر توزیع آماری نسبت‌های مالی بر مقادیر مدل آلتمن با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 161-193]
 • حاجیان‌نژاد، امین الگوسازی پایداری و برگشت‌پذیری سود حسابداری با استفاده از زنجیره‌های مارکوف [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 29-47]
 • حاجیان‌نژاد، دکتر امین بررسی تأثیر هزینۀ نمایندگی و نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی از طریق سودآوری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 115-136]
 • حاجی پور، بهمن ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی پور، میثم تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود(P/E) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-37]
 • حاجی‌زاد، سعید تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه‌کاری شرطی [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 81-99]
 • حاجی زاده، سعید بررسی پایداری اجزای نقدی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 79-99]
 • حاجیها، دکتر زهره بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر سطح نگهداری وجه نقد [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 63-83]
 • حاجیها، دکتر زهره تنوع شرکتی و ساختار مالکیت در طی مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکت‌ها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 217-237]
 • حاجیها، زهره ارتباط دقت پیش‌بینی سود مدیریت و چرخش مدیران ارشد [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 147-169]
 • حاجیها، زهره تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها با توجه به نقش تعدیلی نوسان پایین به بالای بازده سهام [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 105-121]
 • حامدی، فاطمه ارتباط ارزشی نسبی جریان‌های نقد عملیاتی از منظر اندازه‌گیری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 7-37]
 • حجازی، دکتر رضوان بررسی ویژگی‌های شرکت و اثربخشی کمیتۀ حسابرسی با استفاده از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 89-114]
 • حجازی، رضوان اثر رشد و رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 111-128]
 • حجازی، رضوان بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و هزینه بدهی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 117-136]
 • حجازی، رضوان تبیین رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود با استفاده از الگو‌های پیشرفته ساختاری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 211-233]
 • حجازی، رضوان ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد چند وجهی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 93-114]
 • حجازی، رضوان الگوی رفتار ناکارآمد حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجت شمامی، رحیم شناسایی عوامل تعیین‌کنندۀ کیفیت حسابرسی در ایران از دیدگاه حسابداران رسمی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 167-189]
 • حیدری، دکتر مهدی تأثیر کوتاه‌بینی مدیریتی بر کارایی شرکت‌ها با نقش تعدیل‌کنندۀ کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 147-169]
 • حیدری، محمد‌رضا بررسی‌ تأثیر ریسک مالیاتی بر نگهداشت وجه نقد توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 57-80]
 • حیدری، مهدی تبیین رابطۀ بین نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری از دیدگاه نظریۀ نمایندگی: رویکرد الگو‏سازی معادلات ساختاری [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 131-151]
 • حیدرپور، فرزانه نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در مؤسسات حسابرسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 31-58]
 • حیدری مقدم، پیمان بررسی پایداری اجزای نقدی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 79-99]
 • حری، حمیدرضا اثرات نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 125-146]
 • حیرانی، دکتر فروغ بررسی رابطۀ افشای اطلاعات با همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط آن با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 169-194]
 • حسنی، دکتر محمد تأثیر اختلالات شخصیت بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 43-76]
 • حسنی، محمد ارزیابی روابط میان ریسک عدم کشف اشتباه‌های ناشی از احتمال خطای حسابرسی، محیط رقابتی بازار خدمات حسابرسی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 45-68]
 • حسنی، محمد آزمون تجربی تغییر طبقه‌بندی جریان های نقدی: شواهدی از عرضه‌های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، دکتر سید علی بررسی رابطۀ مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-105]
 • حسینی، سید حسین بررسی تأثیر دیدگاه‌های تردید حرفه‌ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب،با توجه به اثر مداخله‌کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 71-105]
 • حسینی، سید رسول بررسی گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی آن در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 7-32]
 • حسینی، سید رسول الگوسازی پایداری و برگشت‌پذیری سود حسابداری با استفاده از زنجیره‌های مارکوف [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 29-47]
 • حسینی، سید رسول تأثیر توزیع آماری نسبت‌های مالی بر مقادیر مدل آلتمن با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 161-193]
 • حسینی، سیدعلی دیدگاه حسابرسان در خصوص ضرورت و وضعیت استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • حسینی، علیرضا رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه‌ای حسابرسی ایران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 95-120]
 • حسین افشاری، مهران تأثیر افت فروش شرکت بر محافظه‌کاری مبتنی بر عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-21]
 • حسنی القار، مسعود ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 49-75]
 • حسنی القار، مسعود بررسی تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 33-56]
 • حسنی القار، مسعود بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 107-134]
 • حسن بابایی، مازیار بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری برکیفیت گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 145-166]
 • حسن پور، شیوا پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی تعدیل شده: آزمون نظریه‌های توجیه‌کنندۀ حسابرسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • حسین‌پور، وحید بررسی اثر بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 75-94]
 • حسینی‌پور، رضا عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 177-214]
 • حسنخانی، فاطمه بررسی معیارهای پیچیدگی شرکت و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی: با رویکرد فراتحلیل [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی خوراسگانی، شیرین تجدید ارائۀ صورت‌های مالی و عوامل نظام راهبری مؤثر بر آن [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 101-121]
 • حسن زاده، بهروز مقایسه‌‏پذیری حسابداری و تاثیر آن بر کارایی سرمایه‏‌گذاری [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 7-34]
 • حسین زاده، علی حسین بررسی شیوه‌های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سوداوری آینده و تأثیر ویژگیهای شرکتها بر شیوه‌های استفاده از اختیارات مزبور [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 7-30]
 • حسین‌زاده، محمد قابلیت‌های رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-157]
 • حسینی‌نیا، سمیه بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 7-31]
 • حسینی نسب، حجت بررسی تأثیر خطای پیش‌بینی سود دورۀ قبل بر واکنش بازار به پیش‌بینی سود مدیریت، و انواع مختلف مدیریت سود [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 87-112]
 • حشمت، نسا بررسی ارتباط مراحل چرخۀ عمر شرکت با هزینۀ سرمایۀ ضمنی بر اساس تئوریِ منابع- محورِ پویا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 105-131]
 • حصارزاده، رضا نوسانات سود و امکان پیش بینی آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 27-42]
 • حصارزاده، رضا بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی عمومی بر رفتار نامتقارن هزینه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 19-44]
 • حقیقی، مجید محتوای فزاینده و نسبی اطلاعات نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارایی‌ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 71-92]
 • حقیقت، حمید بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 49-71]
 • حقیقت، حمید بررسی رابطه‌ کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 31-50]
 • حقیقت، حمید بررسی تأثیر رفتار هزینه‌های عملیاتی بر سودآوری آینده [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 7-24]
 • حقیقت، حمید ارائۀ الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 31-69]
 • حقیقت، دکتر حمید دورۀ تصدّی حسابرس، توانایی غلبه بر پیش‌بینی سود صاحب‌کار و سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 7-180]
 • حقیقت، دکتر حمید شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر همزمانی بازدۀ سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی و درخت تصمیم [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 1-36]
 • حمیدیان، نرگس تأثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 101-122]
 • حمیدیان پور، فخریه بررسی اهمیت و نقش سرمایه فکری در انتخاب پرتفوی از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 133-160]

خ

 • خازن، آتنا بررسی واکنش های حسابرسان داخلی به خطرهای تقلب [(مقالات آماده انتشار)]
 • خالقی، مرتضی بررسی تأثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینۀ سرمایه [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 7-28]
 • خانی، عبدالله محتوای فزاینده و نسبی اطلاعات نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارایی‌ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 71-92]
 • خانی، عبدالله تعیین و اولویت‌بندی مهارت‌های آموزشی حسابداری بر اساس الگوی تحلیل سلسله‌ مراتبی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 77-98]
 • خانی، عبدالله کاهش سوگیری‌های قضاوتی حسابرسان در هنگام ارزیابی انگیزه‌های رفتاری مثلث تقلب براساس استاندارد حسابرسی 240 ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 167-194]
 • خانی، عبدالله تحلیل تأثیر افشای اختیاری اطلاعات بر صرف ریسک ضمنی سهام در هر یک از چرخه‌های بازار سرمایه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 113-135]
 • خان محمدی، دکتر محمدحامد رتبه‌بندی روش‌های اندازه‌گیری شفافیت گزارشگری مالی: کاربرد تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 157-182]
 • ختن لو، محسن ارائه مدلی برای ارزیابی گزارشگری ریسک شرکتی در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-29]
 • خدادادی، دکتر ولی بیش‌سرمایه‌گذاری، نوع مدیریت سود متعاقب آن و دورۀ تصدی مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 203-225]
 • خدادادی، ولی بررسی رابطه بین نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه با پایداری سودهای غیرعادی در شرکت های بورسی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 89-109]
 • خدادادی، ولی بررسی پایداری اجزای نقدی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 79-99]
 • خدادادی، ولی عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمة حسابرسی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 109-133]
 • خدادادی، ولی بررسی تاثیر اخبار بد بر انگیزه های محافظه کاری در حسابداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدارحمی، دکتر بهروز ارتباط ارزشی نسبی جریان‌های نقد عملیاتی از منظر اندازه‌گیری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 7-37]
 • خدامی پور، احمد رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 65-91]
 • خدامی پور، احمد بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 117-173]
 • خدامی پور، احمد بررسی تأثیر خطای پیش‌بینی سود دورۀ قبل بر واکنش بازار به پیش‌بینی سود مدیریت، و انواع مختلف مدیریت سود [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 87-112]
 • خدامی پور، احمد بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع‌آوری مالیات [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 187-210]
 • خدامی پور، احمد بررسی تأثیر فشار شغلی حسابرسی بر قضاوت و هنجارهای ذهنی حسابرسان با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری هوش هیجانی و هوش اخلاقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدامی پور، دکتر احمد مدیریت برداشت استفاده‌کنندگان اطلاعات از طریق میزان افشاء در گزارش‌های سالانه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 51-74]
 • خدامی پور، دکتر احمد بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی– شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 103-129]
 • خدامی‌پور، احمد بررسی رابطه بین میزان محافظه‌کاری شرطی و اخبار منفی آینده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 7-27]
 • خدیور، آمنه مدیریت هزینه دانشگاه با تلفیق رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت و رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]
 • خردیار، سینا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه بازار خدمات حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خرم، اسماعیل رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 29-48]
 • خرمی، داریوش سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و خوش‌بینی مدیریتی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 159-182]
 • خرمین، منوچهر بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 115-146]
 • خزایی، مهدی تأثیر توانایی مدیریت بر میزان قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 21-42]
 • خسروی پور، نگار ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و ریسک سیستمی نظام بانکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 195-225]
 • خسروی پور، نگار تأثیر کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر فرایند بلوغِ مذاکره حسابرسان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 121-139]
 • خسروی فارسانی، زینب ارائه مدلی برای توسعه انگیزش حسابداران بخش عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خطیری، محمد دسترسی به منابع مالی برون‌سازمانی، قدرت چانه‌زنی و سرعت تعدیل سرمایه در گردش [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 45-63]
 • خلعت بری، حسن اثر بیش ارزشیابی سهام بر مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 143-166]
 • خلعت بری، حسن رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 23-41]
 • خلیفه، رسول تأثیر تغییرات حسابداری بهای تمام شده بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی از طریق متغیر سیستم قیمت‌گذاری با ملاحظه اثر تعدیلی عدم اطمینان محیطی درک شده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 67-102]
 • خلیفه سلطانی، سیداحمد ارتباط خطای پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 59-76]
 • خلیفه سلطانی، سید احمد رابطۀ مخاطرات اخلاقی و مدیریت سود [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 67-90]
 • خلیفه‌سلطانی، دکتر سیداحمد تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 37-69]
 • خلیلی، مهدی تأثیر محافظه‌کاری بر محتوای اطلاعاتی تفاضلی جریانهای نقدی و اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-104]
 • خواجوی، دکتر شکرالله توانایی مدیران، عملکرد مالی و خطر ورشکستگی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 35-61]
 • خواجوی، شکرالله بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان نگهداری داراییهای نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 55-76]
 • خواجوی، شکرالله بررسی رابطة بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 67-89]
 • خواجوی، شکراله بررسی کارایی شاخصهای سنتی و نوین نقدینگی در پیش‌بینی هموارسازی سود شرکتها [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 105-124]
 • خواجوی، شکراله رابطۀ بین‌کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به آستانه‌های سود [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 29-56]
 • خواجوی، شکراله مدل‌سازی اجتناب مالیاتی با استفاده از اطلاعات حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 79-100]
 • خواجوی، شکراله تأثیر افت فروش شرکت بر محافظه‌کاری مبتنی بر عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-21]

د

 • داداشی، دکتر ایمان بررسی اثر میانجی خوانایی گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سود و هزینه سرمایه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 135-157]
 • دارابی، دکتر رویا نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در مصداق تورش نوگرایی در رفتار سرمایه‌گذاران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 29-62]
 • دیانتی دیلمی، زهرا الگوی شناسایی اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب براساس مشخصات ظاهریشان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 129-146]
 • دیانتی دیلمی، زهرا کاربست روش‌های نوین در آموزش حسابداری به‌صورت مجازی، تجربه‌ای نوین در دوران همه‌گیری کرونا [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشی، وحید بررسی تأثیر رفتار سرمایه‌گذاران و مدیریت بر بازدهی سهام [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 163-189]
 • دانشیار، فاطمه بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش میانجی تأمین مالی داخلی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 171-186]
 • دانش سرارودی، سید رسول بررسی تأثیر هزینۀ نمایندگی و نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی از طریق سودآوری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 115-136]
 • داودی، سمیره بررسی توانایی سیستم حسابداری شرکت در ارائه اطلاعات قابل مقایسه و مدیریت سود [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-113]
 • داوری سراجی، فاطمه ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 89-112]
 • دیدار، حمزه بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری برکیفیت گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 145-166]
 • دیدار، دکتر حمزه تأثیر کوتاه‌بینی مدیریتی بر کارایی شرکت‌ها با نقش تعدیل‌کنندۀ کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 147-169]
 • دریائی، عباسعلی ارائۀ الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 31-69]
 • دریائی، عباسعلی حساسیت پاداش مدیران: شواهدی بیشتر از نقش محافظه‌کاری در گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 67-91]
 • دُری سده، مصطفی بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود در دوره‌های قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 57-85]
 • دستگیر، دکتر محسن علامت دهی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای و نرخ بازده داراییها در شرکتهای با محدودیت مالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 113-140]
 • دستگیر، دکتر محسن تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 67-90]
 • دستگیر، محسن بررسی شیوه‌های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سوداوری آینده و تأثیر ویژگیهای شرکتها بر شیوه‌های استفاده از اختیارات مزبور [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 7-30]
 • دستگیر، محسن تجدید ارائۀ صورت‌های مالی و عوامل نظام راهبری مؤثر بر آن [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 101-121]
 • دستگیر، محسن تأثیر افت فروش شرکت بر محافظه‌کاری مبتنی بر عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-21]
 • دشتی نژاد، معصومه ارزیابی پیشران‌های لنگر ذهنی سرمایه‌گذاران براساس محدودیت ناشی از ابزارهای مالی مشتقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلاوری، سید جواد نیازهای گزارشگری مالی شرکت‌های کوچک: دیدگاه استادان حسابداری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-32]
 • دل‌پاک، سجاد ارتباط خطای پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 59-76]
 • دلدار، مصطفی ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه‌های تجاری [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-58]
 • دلدار، مصطفی بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و سررسید بدهی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 39-65]
 • دموری، داریوش پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با الگوهای سنتی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 7-30]
 • دموری، دکتر داریوش بررسی تأثیر چرخۀ عمر بر تجدید ساختار شرکت در شرایط درماندگی مالی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 113-135]
 • دهقانی، علی اصغر نقش میانجی‌گری تأخیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی در تبیین رابطۀ بین کیفیت سود و ارزش شرکت [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 107-130]
 • دهنوی، محمد علی شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 113-130]
 • دولو، مریم تغییرات مقطعی بازده: نقدشوندگی و اثر ریسک غیرسیستماتیک [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 85-106]

ذ

 • ذوالفقارآرانی، محمدحسین نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 7-35]
 • ذولفعلی‌زاده، مهرداد بررسی رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی از دیدگاه قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 127-147]

ر

 • راعی، رضا ارزش گذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 103-126]
 • رامشه، منیژه بیش‌اطمینانی مدیریت و محافظه‌کاری حسابداری [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 55-79]
 • رجبی، روح‌اله رابطه نظام راهبری و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل شرکتها [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 75-101]
 • رجب بیکی، محمد علی بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 119-139]
 • رجب دری، حسین بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر سطح نگهداری وجه نقد [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 63-83]
 • رجب دری، حسین بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 115-146]
 • رحیمی، الهام اثرات نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 125-146]
 • رحیمی، علیرضا بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 239-264]
 • رحیمی، علیرضا تدوین مدل اجرایی مالیات‌های زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، علی بررسی رابطه بین مالکیت اصلی و محافظه کاری در سود [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 43-63]
 • رحمانی، علی هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر‌های حسابداری محرک ریسک [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 9-32]
 • رحمانی، علی بررسی اثر انتشار پیش بینی سود بر ضریب واکنش سود آینده [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 29-50]
 • رحمانی، علی بررسی اثر محافظه‌کاری و رشد بر سوگیری نرخ بازده سرمایه‌گذاری در مقایسه با نرخ بازده داخلی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 59-81]
 • رحمانی، علی تأثیر دقت برآوردی پیش‌بینی سود مدیران بر رانش پس از اعلان سود [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 7-40]
 • رحمانی، علی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت: با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]
 • رحمانی، علی تأثیر پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر صورت وضعیت مالی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 21-44]
 • رحیمیان، نظام الدین بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 157-181]
 • رحیم پور، محمد تفاوت در پایداری سود صنعت و سود خاص شرکت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 35-51]
 • رحیم پور، محمد محتوای اطلاعاتی گزارش‌های فعالیت ماهانه شرکت‌ها [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 1-20]
 • رحیم‌پور، محمد نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 49-64]
 • رحیم خانی، محمد باقر بررسی تأثیر شدت نظارت بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 33-53]
 • رسائیان، امیر رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 53-72]
 • رستگاری، امیر حسین بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی عمومی بر رفتار نامتقارن هزینه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 19-44]
 • رستگاری، نجمه تخصص حسابرس در صنعت و ساختار بازار حسابرسی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 97-128]
 • رستگار مقدم، هیوا بررسی رابطه بین مالکیت اصلی و محافظه کاری در سود [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 43-63]
 • رستمی، وهاب ارزیابی پیشران‌های لنگر ذهنی سرمایه‌گذاران براساس محدودیت ناشی از ابزارهای مالی مشتقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی نیا، رضا الگوی رفتار ناکارآمد حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدی باغی، دکتر محسن هموارسازی سودهای تقسیمی بر مبنای انعطاف پذیری مالی و اصلاح ساختار سرمایه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-112]
 • رضایی، شعیب بررسی روند سودمندی اطلاعات حسابداری از منظر ارتباط ارزشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، غلامرضا بررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش تعدیل‌گر محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 129-150]
 • رضایی، فرامرز بررسی مدیریت زمان اعلان سود شرکت‌ها [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 85-104]
 • رضایی، نادر ارتباط مسئولیت‌پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تأکید بر نقش سهام‌داران نهادی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 43-66]
 • رضازاده، جواد نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 49-64]
 • رضازاده، جواد ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 89-112]
 • رضازاده، جواد شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه بازار خدمات حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضازاده، حامد تأثیر سوگیری در پیش‌بینی سود مدیریت بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 139-167]
 • رضازاده، دکتر جواد رابطۀ چرخۀ عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیلی منابع مالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 69-87]
 • رضایی نماور، حسین تطبیق‌پذیری توزیع ارقام صورت‌های مالی با قاعدۀ بنفورد و تأثیر آن بر حق‌الزحمۀ حسابرسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-83]
 • رضائیان، رمضان طراحی مدل کارکرد استعاره حسابداری گفتمان: نظریه داده ‌بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی (FISM) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 195-227]
 • رضائی پیته نوئی، یاسر تأثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 81-112]
 • رضائی پیته نوئی، یاسر راهبرد تجاری و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 67-86]
 • رضائی پیته نوئی، دکتر یاسر توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریۀ علامت‌دهی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 191-218]
 • رضائی پیته نوئی، دکتر یاسر عضویت در گروه‌های تجاری و گزارشگری پایداری شرکت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 169-197]
 • رفیعی، افسانه تدوین الگوی عوامل مؤثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 167-194]
 • رفیعی، افسانه تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 25-48]
 • رمضانی، جواد طراحی مدل کارکرد استعاره حسابداری گفتمان: نظریه داده ‌بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی (FISM) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 195-227]
 • رمضانی، معصومه مطالعۀ ارتباط رفتار هزینه‌ها و تغییرات پاداش هیئت مدیره [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 41-65]
 • رمضان احمدی، محمد انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 107-137]
 • رمضان احمدی، محمد بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین اندازه غیربهینگی ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]
 • رمضانیان، مریم اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 31-58]
 • رهروی دستجردی، علیرضا ارزیابی خطر تقلب مدیران با استفاده از روش داده‌کاوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 91-114]
 • رهروی دستجردی، علیرضا تأثیر ارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج سرمایه‌ای: نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات داخلی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-51]
 • رهنما، مریم تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 37-69]
 • رهنمای رودپشتی، دکتر فریدون تحلیل نقش حسابداران مدیریت به عنوان مشاوران استراتژیک شرکت‌ها براساس آزمون الگوی اقتضایی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 89-138]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در مؤسسات حسابرسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 31-58]
 • رویایی، دکتر رمضانعلی بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و تاثیر ریسک مالیاتی بر آن [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 167-201]
 • رئیسی، لیلا بیش‌اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 185-201]

ز

 • زارع، مریم بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینۀ تأمین مالی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-32]
 • زارعی، بتول ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 51-73]
 • زارع بهنمیری، محمد جواد بررسی نقش ساختار هیئت مدیره بر سرما‌یه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 73-93]
 • زارع بهنمیری، محمد جواد بررسی معیارهای پیچیدگی شرکت و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی: با رویکرد فراتحلیل [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعتگری، رامین بررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش تعدیل‌گر محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 129-150]
 • زارع حسین آبادی، حمید تأثیر انحراف از وجه نقد بهینه بر بازدۀ انباشتۀ آتی غیرعادی سهام [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 137-154]
 • زکی‌زاده، زهرا بررسی نقش مدیریت اخلاقی، عملکرد حسابرسی داخلی و گرایش‌های اخلاقی بر عملکرد حسابداری و گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 141-163]
 • زلقی، حسن تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر میزان تامین مالی از بانک‌ها و موسسات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 151-170]
 • زلقی، دکتر حسن تأثیر توانایی مدیریت بر میزان قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 21-42]
 • زمانی بختیاروند، محمد تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 131-150]
 • زینالی، مهدی اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 115-136]
 • زنگی آبادی، مصطفی تأثیر سبک رهبری اخلاقی برکاهش ابعاد شخصیت تاریک افراد درگیر در مدیریت سود [(مقالات آماده انتشار)]
 • زینلی، حدیث بررسی تأثیر جامعه‌پذیری مالی بر رضایتمندی مالی سرمایه‌گذاران با توجه به نقش میانجی‌گری جزم‌نگری مالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 141-165]

س

 • ساعی، محمدجواد بررسی تأثیر تعاریف مختلف اندازۀ شرکت بر رتبه‌بندی شرکت‌ها و نیکویی برازش مدل‌‌ علّی نقدینگی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 123-144]
 • ساعی، محمد جواد بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی عمومی بر رفتار نامتقارن هزینه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 19-44]
 • ساکیانی، امین تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 67-90]
 • ساکنی، محمد کاهش سوگیری‌های قضاوتی حسابرسان در هنگام ارزیابی انگیزه‌های رفتاری مثلث تقلب براساس استاندارد حسابرسی 240 ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 167-194]
 • سالاری فورگ، زینب تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 59-83]
 • سالاری کیسکانی، فاطمه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع‌آوری مالیات [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 187-210]
 • سامی، سیامک تأثیر کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر فرایند بلوغِ مذاکره حسابرسان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 121-139]
 • سبزعلی، نگین بسط نظریه اتوپایسیس در تاثیر ابعاد محتوایی ساختار شرکت‌ها بر توسعه‌ی پارادایم گزارشگری یکپارچگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبزعلی‌پور، فرشاد تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین المللی بر سودمندی اطلاّعات تلفیقی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 181-201]
 • سپاسی، دکتر سحر تأثیر تغییرات حسابداری بهای تمام شده بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی از طریق متغیر سیستم قیمت‌گذاری با ملاحظه اثر تعدیلی عدم اطمینان محیطی درک شده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 67-102]
 • سپاسی، دکتر سحر ارائه رویکردی نوین در پیش‌بینی و کشف تقلب صورت‌های مالی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-167]
 • سپاسی، سحر بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 63-82]
 • سپاسی، سحر ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 89-112]
 • سپاهی، فهیمه تأثیر ارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج سرمایه‌ای: نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات داخلی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-51]
 • ستایش، محمدحسین بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 31-48]
 • ستایش، محمدحسین تجزیه و تحلیل رابطه بین جریانهای نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 149-171]
 • ستایش، محمدحسین بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی مدیریت و خط‌مشی تقسیم سود [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 149-170]
 • ستایش، محمد حسین بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 29-51]
 • ستایش، محمد حسین بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینۀ تأمین مالی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-32]
 • ستوده، مسعود بررسی تأثیر فشار شغلی حسابرسی بر قضاوت و هنجارهای ذهنی حسابرسان با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری هوش هیجانی و هوش اخلاقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سجادی، دکتر حسین ارزش یک ریال وجه نقد نگهداری شده در شرکت از نگاه سهامداران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 35-66]
 • سجادی، زانیار تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 167-184]
 • سجادی، زانیار رابطه همبستگی درون صنعتی، تنوع سبد سهامداران عمده و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر نقش رقابت در بازار و استقلال هیات مدیره [(مقالات آماده انتشار)]
 • سجادی، سیدحسین تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه‌کاری شرطی [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 81-99]
 • سجادی، سید حسین بررسی شیوه‌های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سوداوری آینده و تأثیر ویژگیهای شرکتها بر شیوه‌های استفاده از اختیارات مزبور [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 7-30]
 • سجادی نسب، حسین بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه‌کاری‌حسابداری، کارایی‌ سرمایه‌گذاری و هزینۀ تأمین ‌مالی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 89-119]
 • سیدی، سیدجلال راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 83-103]
 • سیدی، فاطمه بررسی تأثیر رفتار سرمایه‌گذاران و مدیریت بر بازدهی سهام [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 163-189]
 • سید حسینی، سید مصطفی سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-116]
 • سدیدی، مهدی محافظه کاری حسابداری و تأثیرکیفیت سود بر بازده داراییها و بازده سهام [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 11-24]
 • سرچمی، محمد توانایی رویکردهای فازی در کشف تقلب در گزارشگری مالی و مقایسۀ کارایی آنها [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 161-190]
 • سرمدی نیا، عبدالمجید دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی درخصوص عوامل مؤثر بر اثربخشی تدریس [(مقالات آماده انتشار)]
 • سروستانی، امیر نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری در ویژگی‌های روان‌شناختی حسابرسان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 65-92]
 • سروش یار، افسانه ارزیابی نقش محافظه‌کاری حسابداری و کیفیت سود بر ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 155-176]
 • سعیدی، پرویز بررسی اثرات رفاه ذهنی و شفافیت مالی بر تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 169-189]
 • سعیدی گراغانی، مسلم بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر حق الزحمه حسابرسی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 141-159]
 • سیفی قبادی، حسین بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر تجدید ارائه‌های حسابداری [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 59-78]
 • سلطانی، اصغر بررسی تأثیر سرمایه در گردش و انعطاف پذیری مالی بر توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 153-175]
 • سلیمانی، حمید رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه‌ای حسابرسی ایران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 95-120]
 • سلیمانی، غلامرضا ارزیابی کارایی الگوهای پیش بینی بحران مالی برای شرکتهای ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 139-160]
 • سلیمانی، غلامرضا بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش میانجی تأمین مالی داخلی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 171-186]
 • سلیمانی امیری، دکتر غلامرضا چسبندگی هزینه و مدیریت ‌سود با تمرکز بر انگیزه‌های مدیریتی در صنعت سیمان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 129-151]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا بررسی تأثیر تأمین مالی از بانکها و اهداف مالیاتی بر رابطه‌ کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 57-83]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا ارزیابی الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی بر مبنای نقد شوندگی سهام [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 113-136]
 • سلیمانی فرد، ملیحه بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 157-181]
 • سمیعی، فاطمه تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 137-156]
 • سینایی، حسنعلی ارزیابی کارایی و عملکرد نسبی شرکتها با رویکرد تحلیل پوششی داده ها به منظور تشکیل سبد سهام [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 105-132]
 • سهرابی، حسینعلی رابطة بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 7-27]
 • سهیلی فر، فاطمه بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین اندازه غیربهینگی ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]
 • سهیلی‌فر، فاطمه انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 107-137]
 • سوخکیان، ایمان ویژگی‌های رئیس کمیتة حسابرسی و گزارشگری مالی به‌موقع [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 131-165]

ش

 • شاکری، عبدالرضا ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و ریسک سیستمی نظام بانکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 195-225]
 • شامیرزائی جشوقانی، ناصر تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 47-67]
 • شاهرخی، سیده سمانه بررسی اثر انتشار پیش بینی سود بر ضریب واکنش سود آینده [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 29-50]
 • شاهعلی زاده، رامین نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در مؤسسات حسابرسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 31-58]
 • شیبانی تذرجی، عباس بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر همسان سازی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران شرکتهای صنعتی کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 139-159]
 • شیبانی تذرجی، عباس بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی– شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 103-129]
 • شیخی گرجان، مینا جایگاه راهبرد تجاری در ارتقای کیفیت حسابرسی با تأکید بر عواملی محیطی ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 35-66]
 • شیری، نعمت اله اثر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری مالی و سرمایه‌گذاری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 65-88]
 • شیرزادی، یاسر آزمون تجربی تغییر طبقه‌بندی جریان های نقدی: شواهدی از عرضه‌های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعری آناقیز، دکتر صابر بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 107-134]
 • شکرخواه، جواد الگویی برای اندازه‌گیری میزان پیچیدگی خوانش‌پذیری افشائیات توضیحی حسابداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکوری نسب، حسین تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل اهرم [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 29-48]
 • شکوهی‌زاده، محمود بررسی معیارهای مالی مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 151-171]
 • شمس الدینی، کاظم بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 155-177]
 • شمس الدینی، کاظم تدوین مدل اجرایی مالیات‌های زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمس‌الدینی، دکتر کاظم بررسی تأثیر رفتار سرمایه‌گذاران و مدیریت بر بازدهی سهام [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 163-189]
 • شهبازی، مجید بررسی رابطۀ نسبت بدهی، اندازه و هزینۀ سرمایۀ شرکت با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 33-54]
 • شهبازی، منصوره رابطه نظام راهبری و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل شرکتها [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 75-101]
 • شهرابی فراهانی، مسلم بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 63-82]
 • شهرتی، علی بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 141-162]
 • شهرکی، مهنوش رابطه سبک کاری حسابرس امضاءکننده گزارش حسابرسی با مقایسه‌پذیری سود: با تأکید بر ویژگی‌های حسابرس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-170]
 • شهسواری، معصومه بررسی نحوة اعمال اختیارات مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 27-50]
 • شهسواری، معصومه بررسی عملکرد پیش‌‌بینی‌‌های مبتنی بر چرخه عمر و تعیین مؤلفه‌‌های مؤثر بر آن [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 65-96]
 • شورورزی، محمدرضا ارزیابی محرک‌های دیالیکتیک ارجاع هویت اجتماعی صاحبکار به حسابرس در کاهش اثربخشی مذاکره در حرفه حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شورورزی، محمد رضا بررسی اثر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-153]

ص

 • صابر، امیر تأثیر غیرخطی رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 35-62]
 • صابرماهانی، معصومه بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و سررسید بدهی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 39-65]
 • صیادی سومار، علی تحلیل نقش حسابداران مدیریت به عنوان مشاوران استراتژیک شرکت‌ها براساس آزمون الگوی اقتضایی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 89-138]
 • صادقی، مسعود اثر آنتروپی صورت‌های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 145-176]
 • صادقی یخدانی، غزل تحلیل تأثیر افشای اختیاری اطلاعات بر صرف ریسک ضمنی سهام در هر یک از چرخه‌های بازار سرمایه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 113-135]
 • صادق‌زاده مهارلویی، محمد بررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش تعدیل‌گر محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 129-150]
 • صالحی، مهدی رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه‌ای حسابرسی ایران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 95-120]
 • صالحی، مهدی ویژگی‌های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی- تغییر در بحران مالی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 81-105]
 • صالحی، مهدی تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 59-83]
 • صالحی، مهدی رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 23-41]
 • صالحی، نازنین تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 67-90]
 • صالحی حقی، ناهید اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 115-136]
 • صالح‌زاده، بیستون توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 119-139]
 • صبوری، مصطفی تأثیر احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر اختلاف و پرهیز مالیاتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 129-147]
 • صدرایی، غزل السادات حق‌الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]
 • صدیقی، روح اله تأثیر انگیزه‌های رقابتی صنعت بر کارایی سرمایه‌گذاری و بهینگی ساختار سرمایه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 89-110]
 • صدیقی خویدک، فریده ارائه چهارچوبی جهت تدوین الگوی بهینه گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفاری محمدآبادی، حسن تأثیر انگیزه‌های رقابتی صنعت بر کارایی سرمایه‌گذاری و بهینگی ساختار سرمایه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 89-110]
 • صفی پورافشار، مجتبی بررسی رابطه میان محافظه‌کاری و قیمت¬گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه¬های اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 49-65]
 • صفی پورافشار، مجتبی بیش‌اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 185-201]
 • صفی خانی، رضا ارزش یک ریال وجه نقد نگهداری شده در شرکت از نگاه سهامداران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 35-66]
 • صفی خانی، رضا بررسی رابطه تردید حرفه‌ای، شناخت صاحب‌کار و قضاوت حسابرس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 59-82]
 • صفری، پری اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد در گروه‌های تجاری [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 113-131]
 • صفری، زهرا بررسی تأثیر دیدگاه‌های تردید حرفه‌ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب،با توجه به اثر مداخله‌کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 71-105]
 • صفرزاده، دکتر محمدحسین بررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 37-64]
 • صفرزاده، دکتر محمدحسین تطبیق‌پذیری توزیع ارقام صورت‌های مالی با قاعدۀ بنفورد و تأثیر آن بر حق‌الزحمۀ حسابرسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-83]
 • صفرزاده، محمدحسین تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 69-98]
 • صفرزاده، محمدحسین توانایی نسبتهای مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی: تحلیل لاجیت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 137-163]
 • صفرزاده، محمدحسین تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 25-48]
 • صفرزاده، محمدحسین سوء‌رفتار پژوهشی و عوامل مرتبط با آن در محیط پژوهشی حسابداری [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 99-124]
 • صفرزاده، محمدحسین بررسی رابطه تردید حرفه‌ای، شناخت صاحب‌کار و قضاوت حسابرس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 59-82]
 • صفرزاده، محمدحسین بررسی رابطه بین تجاری سازی موسسات حسابرسی با رفاه شخصی حسابرسان [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفری گرایلی، دکتر مهدی توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریۀ علامت‌دهی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 191-218]
 • صفری گرایلی، دکتر مهدی عضویت در گروه‌های تجاری و گزارشگری پایداری شرکت [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 169-197]
 • صفری گرایلی، مهدی طراحی مدل کارکرد استعاره حسابداری گفتمان: نظریه داده ‌بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی (FISM) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 195-227]
 • صفری گرایلی، مهدی طراحی مدل حسابداریِ مدیریتِ ضایعات و ارزیابی ابعاد شناسایی شده مدل براساس تحلیل ساختاری تفسیری (ISM) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صمدی، سعید تأثیر احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر اختلاف و پرهیز مالیاتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 129-147]

ط

 • طالبی، رقیه بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 117-173]
 • طالب نیا، دکتر قدرت اله بررسی ارتباط مراحل چرخۀ عمر شرکت با هزینۀ سرمایۀ ضمنی بر اساس تئوریِ منابع- محورِ پویا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 105-131]
 • طالب نیا، قدرت الله ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 51-73]
 • طالب نیا، قدرت الله الگوی رفتار ناکارآمد حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طالب‌نیا، قدرت‌الله محیط اطلاعاتی بدون ساختار، سبک‌های شناختی سرمایه گذاران، و ظرفیت پردازش اطلاعات انسانی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 77-95]
 • طاهری عابد، دکتر رضا تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 185-215]
 • طیبی، جمیله تعیین و اولویت‌بندی مهارت‌های آموزشی حسابداری بر اساس الگوی تحلیل سلسله‌ مراتبی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 77-98]
 • طیبی، سید کمیل تعیین توان سود عملیاتی و تغییرات آن در تبیین و پیش بینی بازده سهام؛ مورد بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 7-32]
 • طباطبائیان، مریم‌السادات چسبندگی هزینه و مدیریت ‌سود با تمرکز بر انگیزه‌های مدیریتی در صنعت سیمان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 129-151]
 • طبیبی راد، وحیده کاربست روش‌های نوین در آموزش حسابداری به‌صورت مجازی، تجربه‌ای نوین در دوران همه‌گیری کرونا [(مقالات آماده انتشار)]

ظ

 • ظفرزاده، سمیه مدیریت هزینه دانشگاه با تلفیق رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت و رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]

ع

 • عارف منش، زهره بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 117-138]
 • عامری، بهاره بررسی اثر محافظه‌کاری و رشد بر سوگیری نرخ بازده سرمایه‌گذاری در مقایسه با نرخ بازده داخلی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 59-81]
 • عامری، حسین بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست‌های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 49-65]
 • عباسی، ابراهیم آزمون تاثیر الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 161-180]
 • عباسی، ابراهیم تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی مالی در طول چرخه عمرشرکت با استفاده از تابع فاصله جهت‌دار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]
 • عباسی، دکتر ابراهیم بررسی اثر تعاملی ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 159-189]
 • عبّاسی، ابراهیم بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 141-162]
 • عباسیان، حسین کاربست روش‌های نوین در آموزش حسابداری به‌صورت مجازی، تجربه‌ای نوین در دوران همه‌گیری کرونا [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس زاده، دکتر محمدرضا بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه‌های تحقیق و توسعه و حق‌الزحمۀ خدمات حسابرسی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-104]
 • عباس زاده، صدیقه بررسی تأثیر سرمایه‌گذاریهای شرکتها بر رابطه زیان با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 35-54]
 • عباس زاده، محمدرضا بررسی تأثیر تعاریف مختلف اندازۀ شرکت بر رتبه‌بندی شرکت‌ها و نیکویی برازش مدل‌‌ علّی نقدینگی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 123-144]
 • عباس زاده، مهری تأثیر تعدیل‌گری اندازۀ شرکت بر رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 155-182]
 • عباس‌زاده، دکتر محمدرضا عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 177-214]
 • عبدی، حامد الگویی برای اندازه‌گیری میزان پیچیدگی خوانش‌پذیری افشائیات توضیحی حسابداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدی، رسول تأثیر سوگیری در پیش‌بینی سود مدیریت بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 139-167]
 • عبدی، رسول اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 115-136]
 • عبدی، مصطفی بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت سود [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 137-168]
 • عبدلی، محمدرضا قابلیت‌های رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-157]
 • عبدلی، محمدرضا بسط نظریه اتوپایسیس در تاثیر ابعاد محتوایی ساختار شرکت‌ها بر توسعه‌ی پارادایم گزارشگری یکپارچگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدلی، محمدرضا بسط نظریه شهروند شرکتی در ارزیابی کارکردهای سبز حسابرسان داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدیلی، مجتبی نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 131-149]
 • عربی، رسول بررسی تأثیر سرمایه در گردش و انعطاف پذیری مالی بر توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 153-175]
 • عربصالحی، دکتر مهدی تأثیر میزان شاخص‌های پایداری افشاء شده بر کیفیت سود [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 7-34]
 • عرب صالحی، مهدی بررسی رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی از دیدگاه قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 127-147]
 • عرب‌صالحی، مهدی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان‌های نقدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 97-118]
 • عرب مازار یزدی، دکتر محمد ترکیب شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تجمع ذرات در پیش‌بینی سود هر سهم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 7-34]
 • عرب مازار یزدی، محمد بررسی کارایی استفاده از نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن به منظور پیش بینی تغییرات سودآوری آینده [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 93-110]
 • عرب مازار یزدی، محمد بررسی واکنش های حسابرسان داخلی به خطرهای تقلب [(مقالات آماده انتشار)]
 • عرفانی، حسین بررسی رابطه بین نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه با پایداری سودهای غیرعادی در شرکت های بورسی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 89-109]
 • عزیزی، پدرام تأثیر گردش معاملات بر واکنش تأخیری قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 33-67]
 • عزیزی، صدیقه بررسی ویژگی‌های شرکت و اثربخشی کمیتۀ حسابرسی با استفاده از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 89-114]
 • عسکری شاهم‌آباد، مهدی تدوین مدل اجرایی مالیات‌های زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عظیمی، عابد تأثیر استراتژی‌های تجاری بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 153-184]
 • عظیمی دستگردی، پروانه تأثیر رشد سرمایه‌گذاری بر ارتباط بین سود و ارزش جاری هر سهم در سطوح متفاوت سودآوری [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 101-118]
 • علی احمدی، دکتر سعید تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 135-154]
 • علی احمدی، دکتر سعید نقش خطای سود پیش‌بینی شده مدیریت بر کارایی بازار سهام با تأکید بر سود و اجزای سود عملیاتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 1-27]
 • علی احمدی، سعید نقش تعدیل‌گر سبک پیروی و صداقت- تواضع مدیران مالی در تأثیر فشار اجتماعی و محیطی بر رفتار گزارشگری مالی متهورانه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]
 • علی‌پور، صفدر رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکتها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 33-53]
 • علی نژاد ساروکلائی، دکتر مهدی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تأمین مالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 159-180]
 • علی نژاد ساروکلائی، دکتر مهدی تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 185-215]
 • علوی، سید مصطفی اجتناب مالیاتی: مسئولیت اجتماعی و نقش تعدیل‌گر مالکیت خانوادگی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 111-128]
 • علوی طبری، سید حسین رابطه نظام راهبری و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل شرکتها [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 75-101]
 • علوی طبری، سید حسین دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی حسابداری دیدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری (بررسی موردی: استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 73-87]
 • علوی نسب، ُسید محمد تصمیم عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی: تأثیر وضعیت مالی صاحبکار و شهرت حسابرس و صاحبکار [(مقالات آماده انتشار)]
 • عنابستانی، اکرم تأثیر استراتژی تصاحب شرکتها بر مدیریت سود [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 99-120]

غ

 • غلامی، دکتر رضا تأثیر گردش معاملات بر واکنش تأخیری قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 33-67]
 • غلامی، رضا تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 29-48]
 • غلامی، رضا الگوی جامع رتبه‌بندی شرکت‌ها با استفاده از اطلاعات حسابداری، ارزیابی متوازن و تکنیک پاپریکا [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 7-33]
 • غلامی جمکرانی، رضا سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و خوش‌بینی مدیریتی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 159-182]
 • غلامی جمکرانی، رضا حق‌الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]
 • غلامی جمکرانی، رضا کاربست روش‌های نوین در آموزش حسابداری به‌صورت مجازی، تجربه‌ای نوین در دوران همه‌گیری کرونا [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامرضایی، دکتر محسن تأثیر اختلالات شخصیت بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 43-76]
 • غلامرضاپور، محمد راهبرد تجاری و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 67-86]
 • غلامی فتیده، اشکان بررسی رابطه بین تجاری سازی موسسات حسابرسی با رفاه شخصی حسابرسان [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی مقدم، فائزه بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه‌های تحقیق و توسعه و حق‌الزحمۀ خدمات حسابرسی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-104]
 • غواصی کناری، محمد مطالعۀ رابطۀ سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 155-180]
 • غیور، فرزاد اثر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش‌بینی درماندگی مالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 35-62]
 • غیوری مقدم، علی رتبه‌بندی اعتباری از لحاظ توان مالی پرداخت اصل و فرع بدهیها با استفاده از شیوه تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 125-145]

ف

 • فاطری، علی مدیریت سود اقلام تعهدی در زمان عرضۀ عمومی اولیه و خطر کاهش بـازدۀ بلندمدت سهام [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-75]
 • فتحی، زهرا بررسی رابطه بین چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و ویژگی‌های تردید حرفه‌ای حسابرس [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 203-228]
 • فتحه، محمد حسین بررسی رابطة بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 67-89]
 • فخاری، حسین مطالعۀ ارتباط رفتار هزینه‌ها و تغییرات پاداش هیئت مدیره [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 41-65]
 • فخاری، دکتر حسین تأثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 81-112]
 • فخاری، دکتر حسین بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره شرکت بر میزان گزارشگری زیست ‌محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 77-112]
 • فرتوک‌زاده، حمیدرضا تغییرات مقطعی بازده: نقدشوندگی و اثر ریسک غیرسیستماتیک [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 85-106]
 • فرجی، امید حق‌الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]
 • فرجی، امید تصمیم عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی: تأثیر وضعیت مالی صاحبکار و شهرت حسابرس و صاحبکار [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرجی، دکتر امید ارتباط سیاسی، راهبری شرکتی و تهور مالیاتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 143-175]
 • فرید، داریوش پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با الگوهای سنتی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 7-30]
 • فرزانی، حجت اله بررسی رابطه بین مالکیت اصلی و محافظه کاری در سود [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 43-63]
 • فرشی، زهرا بررسی تأثیر تأمین مالی از بانکها و اهداف مالیاتی بر رابطه‌ کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 57-83]
 • فرهادی، سوران چرخة عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 163-180]
 • فرهمند، شکوفه تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 47-67]
 • فرهمند، شکوفه بررسی تأثیر سرمایه در گردش و انعطاف پذیری مالی بر توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 153-175]
 • فرودی، مریم ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد چند وجهی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 93-114]
 • فروغی، داریوش تأثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 101-122]
 • فروغی، داریوش بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 141-162]
 • فروغی، داریوش تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 131-150]
 • فروغی، داریوش تحلیل تأثیر ریسک برآورد خطر ورشکستگی بر محافظه‌کاری حسابرس [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 67-97]
 • فروغی، داریوش تأثیر ارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج سرمایه‌ای: نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات داخلی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-51]
 • فروغی، دکتر داریوش ارزیابی خطر تقلب مدیران با استفاده از روش داده‌کاوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 91-114]
 • فروغی، عارف بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 239-264]
 • فروغی ابری، میثم تحلیل تأثیر ریسک برآورد خطر ورشکستگی بر محافظه‌کاری حسابرس [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 67-97]
 • فعال قیومی، علی رابطه بین مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت نهادی و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 31-55]
 • فغانی، دکتر مهدی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر رابطۀ بین کیفیت کنترل‌های داخلی و مدیریت سود [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 65-87]
 • فغانی، مهدی بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فغانی ماکرانی، دکتر خسرو تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 185-215]
 • فقیه، محسن تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر ریسک شرکت [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 177-208]
 • فلاح زاده ابرقویی، احمد بررسی رابطۀ افشای اطلاعات با همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط آن با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 169-194]

ق

 • قادری، بهمن تبیین رابطۀ بین نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری از دیدگاه نظریۀ نمایندگی: رویکرد الگو‏سازی معادلات ساختاری [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 131-151]
 • قادرزاده، کریم اجتناب مالیاتی: مسئولیت اجتماعی و نقش تعدیل‌گر مالکیت خانوادگی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 111-128]
 • قاسمی، مژده ارائۀ الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 31-69]
 • قاسمی نژاد، احسان تأثیر ویژگی رفتاری فرصت‌طلبی بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل: آزمونی از نظریۀ روانشناسی شخصیتی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 69-89]
 • قائدی‌ها، حمیدرضا بررسی رابطه‌ بین اقلام تعهدی اختیاری و تغییر حسابرس [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 105-121]
 • قائمی، دکتر محمدحسین شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر همزمانی بازدۀ سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی و درخت تصمیم [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 1-36]
 • قائمی، محمدحسین تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود(P/E) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-37]
 • قائمی، محمدحسین بررسی آثار مدیریت درآمد بر رشد شرکت‌ها [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 137-161]
 • قائمی، محمدحسین تأثیر غیرخطی رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 35-62]
 • قائمی، محمدحسین افزایش سرمایه و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-34]
 • قائمی، محمدحسین محتوای اطلاعاتی گزارش‌های فعالیت ماهانه شرکت‌ها [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 1-20]
 • قائمی، محمد حسین تعیین طول محدوده زمانی رویداد برای پژوهشهای رویدادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 7-25]
 • قائمی، محمد‌حسین بررسی مدیریت زمان اعلان سود شرکت‌ها [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 85-104]
 • قائم مقامی، کامران رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 23-41]
 • قدیریان آرانی، محمدحسین توانایی مدیران، عملکرد مالی و خطر ورشکستگی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 35-61]
 • قدک فروشان، مریم بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 141-162]
 • قدک فروشان، مریم بررسی اثر تعاملی ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 159-189]
 • قربانی، ایوب تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها با توجه به نقش تعدیلی نوسان پایین به بالای بازده سهام [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 105-121]
 • قربانی، رامین بررسی پایداری اجزای نقدی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 79-99]
 • قربانی، رامین تفاوت در پایداری سود صنعت و سود خاص شرکت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 35-51]
 • قربانی، سعید نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 131-149]
 • قربانیان، امیر بسط نظریه شهروند شرکتی در ارزیابی کارکردهای سبز حسابرسان داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قزلجه، غفار آزمون تاثیر الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 161-180]
 • قیطاسی، روح اله بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و هزینه بدهی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 117-136]
 • قلمبر، محمد حسین تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 133-154]
 • قناد، مصطفی بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه‌های تحقیق و توسعه و حق‌الزحمۀ خدمات حسابرسی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-104]
 • قنواتی، نسرین تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 133-154]

ک

 • کاردان، بهزاد بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 91-111]
 • کاردان، بهزاد بررسی عملکرد پیش‌‌بینی‌‌های مبتنی بر چرخه عمر و تعیین مؤلفه‌‌های مؤثر بر آن [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 65-96]
 • کاردان، دکتر بهزاد نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 7-35]
 • کاردان، دکتر بهزاد سرمایه‌گذاری در موجودی کالا، راه‌کاری برای بهبود عملکرد یا چالشی برای بدتر شدن آن [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 121-142]
 • کارگذار، ابوالفضل رابطه سبک کاری حسابرس امضاءکننده گزارش حسابرسی با مقایسه‌پذیری سود: با تأکید بر ویژگی‌های حسابرس [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-170]
 • کاشانی‌پور، دکتر محمد ارتباط سیاسی، راهبری شرکتی و تهور مالیاتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 143-175]
 • کاشانی‌پور، محمد بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 7-29]
 • کاشف، علی اکبر تعیین توان سود عملیاتی و تغییرات آن در تبیین و پیش بینی بازده سهام؛ مورد بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 7-32]
 • کاظمی، ایرج تحلیل تأثیر ریسک برآورد خطر ورشکستگی بر محافظه‌کاری حسابرس [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 67-97]
 • کاظمی، جواد بررسی رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی از دیدگاه قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 127-147]
 • کاظمی، سید پوریا راهبرد تجاری و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 67-86]
 • کاظمی علوم، مهدی بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت سود [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 137-168]
 • کاظم نژاد، مصطفی بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 29-51]
 • کاظمی نوری، سپیده تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان‌های نقدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 97-118]
 • کامیابی، یحیی بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست‌های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 49-65]
 • کامیابی، دکتر یحیی اثر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش‌بینی درماندگی مالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 35-62]
 • کامیابی، دکتر یحیی تأثیر تمایلات سرمایه‌گذار بر بازدۀ مازاد در الگوی پنج‌عاملی فاما و فرنچ [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 71-103]
 • کامیابی، دکتر یحیی بررسی اثر ترتیب ارائه اطلاعات بر قضاوت حسابرسان مربوط به تداوم فعالیت شرکت با تاکید بر تجربه و محدودیت زمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کامران راد، صدیقه نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در مصداق تورش نوگرایی در رفتار سرمایه‌گذاران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 29-62]
 • کیامهر، محمد مدل‌سازی اجتناب مالیاتی با استفاده از اطلاعات حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 79-100]
 • کیان، دکتر علیرضا تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر ریسک شرکت [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 177-208]
 • کیانی، دکتر غلامحسین ارزیابی خطر تقلب مدیران با استفاده از روش داده‌کاوی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 91-114]
 • کردستانی، دکتر غلامرضا تفاوت در پایداری سود صنعت و سود خاص شرکت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 35-51]
 • کردستانی، غلامرضا تأثیر محافظه‌کاری بر محتوای اطلاعاتی تفاضلی جریانهای نقدی و اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-104]
 • کردستانی، غلامرضا ساختار سرمایه، آزمون تجربی نظریه زمانبندی بازار [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 123-142]
 • کردستانی، غلامرضا بررسی تأثیر شدت نظارت بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 33-53]
 • کردستانی، غلامرضا ارائۀ الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 31-69]
 • کردستانی، غلامرضا بررسی روند سودمندی اطلاعات حسابداری از منظر ارتباط ارزشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمی، دکتر غلامرضا سنجش میزان مقبولیت و اهمیت عوامل تعیین‌کنندۀ پاداش هیئت‌مدیره شرکت‌های ایرانی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 105-128]
 • کرمی، غلامرضا بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 65-82]
 • کرمی، غلامرضا سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-116]
 • کرمی، غلامرضا ناهنجاری ناشی از عایدات، ناهنجاری ناشی از اقلام تعهدی و رابطة میان آن دو [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 7-26]
 • کرمی، غلامرضا ارائه چهارچوبی جهت تدوین الگوی بهینه گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمی، فاطمه بررسی اثر محافظه‌کاری و رشد بر سوگیری نرخ بازده سرمایه‌گذاری در مقایسه با نرخ بازده داخلی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 59-81]
 • کریمی، جواد دسترسی به منابع مالی برون‌سازمانی، قدرت چانه‌زنی و سرعت تعدیل سرمایه در گردش [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 45-63]
 • کریمی، زهره بررسی عوامل مؤثر بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاوردهای فنآوری اطلاعات: دیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 7-31]
 • کریمی، فرزاد بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 141-162]
 • کریمی، محمّدباقر بررسی آثار مدیریت درآمد بر رشد شرکت‌ها [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 137-161]
 • کریمی‌پور، عیسی بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی مدیریت و خط‌مشی تقسیم سود [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 149-170]
 • کریمی‌پور، فرهاد بررسی کارایی الگوی ارزشگذاری فلتهام- اولسن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 141-160]
 • کفعمی، مهدی تبیین رابطۀ بین نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری از دیدگاه نظریۀ نمایندگی: رویکرد الگو‏سازی معادلات ساختاری [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 131-151]
 • کیماسی، فرزانه تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 37-69]
 • کمالی، احسان تأثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-115]
 • کمالی زرگانی، نوشین ارزیابی محرک‌های دیالیکتیک ارجاع هویت اجتماعی صاحبکار به حسابرس در کاهش اثربخشی مذاکره در حرفه حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمالی منفرد، شیما تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 135-154]
 • کمرئی، حامد تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر میزان تامین مالی از بانک‌ها و موسسات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 151-170]
 • کولی وند، زهره بررسی رابطۀ مالکیت نهادی و حق‌الزحمۀ ‌حسابرسی با تأکید بر ارتباطات سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 159-172]
 • کوهی، حسن تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی مالی در طول چرخه عمرشرکت با استفاده از تابع فاصله جهت‌دار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]
 • کوهی، علی بررسی نوع مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-93]
 • کوهبر، محمد امین ارزیابی محرک‌های دیالیکتیک ارجاع هویت اجتماعی صاحبکار به حسابرس در کاهش اثربخشی مذاکره در حرفه حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوه کن، فرهاد بررسی اثر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-153]

گ

 • گرشاسبی، فرزان تاثیر ریسک پذیری و انتظارات مدیر بر تقلب در گزارشگری مالی: شواهدی از تئوری بازی ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرکز، منصور بررسی اثرات رفاه ذهنی و شفافیت مالی بر تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 169-189]
 • گرکز، منصور طراحی مدل حسابداریِ مدیریتِ ضایعات و ارزیابی ابعاد شناسایی شده مدل براساس تحلیل ساختاری تفسیری (ISM) [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرگانلی دوجی، جمادوردی تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی مالی در طول چرخه عمرشرکت با استفاده از تابع فاصله جهت‌دار [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]
 • گشتاسبی مهارلویی، رسول ارزیابی کارایی و عملکرد نسبی شرکتها با رویکرد تحلیل پوششی داده ها به منظور تشکیل سبد سهام [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 105-132]
 • گیلانی، آتنا طراحی مدل کارکرد استعاره حسابداری گفتمان: نظریه داده ‌بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی (FISM) [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 195-227]
 • گل محمدی شورکی، مجتبی بررسی وجود چسبندگی مالیات بر درآمد شرکت‌ها در سطح خرد [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 47-63]
 • گودرزی، آرش تأثیر تصاحب شرکت‌ها بر محدودیت‌های مالی شرکت‌های هدف [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 83-108]
 • گودرزی، اسماعیل تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 111-135]

ل

 • لاری دشت‌بیاض، محمود بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 91-111]
 • لشگری، زهرا تأثیر کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر فرایند بلوغِ مذاکره حسابرسان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 121-139]
 • لطفی، دکتر محسن شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر همزمانی بازدۀ سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی و درخت تصمیم [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 1-36]

م

 • مالکی نیا، رحیمه بررسی رابطه بین میزان محافظه‌کاری شرطی و اخبار منفی آینده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 7-27]
 • متین فرد، مهران آزمون تجربی تغییر طبقه‌بندی جریان های نقدی: شواهدی از عرضه‌های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • متین‌فرد، دکتر مهران بررسی تأثیر نااطمینانی سیاسی بر نگهداشت وجه نقد [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 113-134]
 • مجتهدزاده، ویدا گزارشگری مالی اسمی و پیامد‌های آن برای عملکرد شرکت و قیمت سهام در وضعیت تورمی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 27-46]
 • مجتهدزاده، ویدا دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی حسابداری دیدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری (بررسی موردی: استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 73-87]
 • محب خواه، محمد بیش‌سرمایه‌گذاری، نوع مدیریت سود متعاقب آن و دورۀ تصدی مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 203-225]
 • محرومی، رامین ارتباط بین نوسان‌پذیری بازدۀ سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش: رویکرد سرمایه‌گذاری اختیار واقعی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 93-118]
 • محسنی، سیداحمد بررسی آثار مدیریت درآمد بر رشد شرکت‌ها [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 137-161]
 • محسنی ملکی، بهرام رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 7-29]
 • محمدی، امیر بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 65-82]
 • محمدی، شاپور رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 29-48]
 • محمدی، علی عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق‌الزحمۀ حسابرسی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 63-88]
 • محمدی، علی ارزیابی پیشران‌های لنگر ذهنی سرمایه‌گذاران براساس محدودیت ناشی از ابزارهای مالی مشتقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، منصور بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 119-139]
 • محمدرضائی، فخرالدین حق‌الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 97-120]
 • محمدرضائی، فخرالدین تصمیم عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی: تأثیر وضعیت مالی صاحبکار و شهرت حسابرس و صاحبکار [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدزاده، محمدباقر تبیین حسابداری کلان با تأکید بر اهمیت داده‌های حسابداری در الگو‌سازی تورم [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 215-242]
 • محمدی سه دران، سارا بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی ملقرنی، عطاالله جایگاه راهبرد تجاری در ارتقای کیفیت حسابرسی با تأکید بر عواملی محیطی ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 35-66]
 • محمودی، محمد ارائه مدل اندازه‌گیری مدیریت خطا و اثر آن بر گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-82]
 • محمودآبادی، حمید رتبه‌بندی اعتباری از لحاظ توان مالی پرداخت اصل و فرع بدهیها با استفاده از شیوه تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 125-145]
 • مداح علی، علی تاثیر شبکه حسابداری مدیریت و احساسات استراتژیک حسابداران مدیریت بر مدیریت استراتژیک با تأکید بر نقش تعدیلگر فرهنگ‌سازمانی و سیستم‌های اطلاعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدینه، سیّد محسن بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 141-162]
 • مراثی، روح اله تأثیر پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر کیفیت سود: بررسی اقلام تعهدی اختیاری کوتاه‌مدت و بلندمدت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 87-103]
 • مرادی، جواد بررسی نقش مدیریت اخلاقی، عملکرد حسابرسی داخلی و گرایش‌های اخلاقی بر عملکرد حسابداری و گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 141-163]
 • مرادی، محمد رابطه بین مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت نهادی و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 31-55]
 • مرادی، محمد بررسی کیفیت سود طی چرخة عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 121-139]
 • مرادی، محمد تاثیر ریسک پذیری و انتظارات مدیر بر تقلب در گزارشگری مالی: شواهدی از تئوری بازی ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، مهدی بررسی حساسیت جریان نقدی سطح نگهداشت موجودی‌های نقد [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 51-73]
 • مرادی پر، فاطمه دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی حسابداری دیدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری (بررسی موردی: استان آذربایجان غربی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 73-87]
 • مرادی جز، محسن رابطة بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 7-27]
 • میراشرفی، سیده زهرا نقش میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی بر رابطه بین هوش مالی و قضاوت حسابرسان در دیوان محاسبات کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرتضوی، سیدمرتضی بررسی تأثیر رفتار هزینه‌های عملیاتی بر سودآوری آینده [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 7-24]
 • میرزا بیاتی، مهدی ارزش گذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 103-126]
 • مرشد زاده بافقی، مهناز ناهنجاری ناشی از عایدات، ناهنجاری ناشی از اقلام تعهدی و رابطة میان آن دو [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 7-26]
 • مرفوع، محمد الگویی برای حاکمیت شرکتی در بانک‌های ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]
 • مسجد موسوی، میرسجاد بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و هزینه بدهی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 117-136]
 • مسیح آبادی، ابوالقاسم شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 113-130]
 • مسیح آبادی، ابوالقاسم بررسی اثر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-153]
 • مسیح آبادی، دکتر ابوالقاسم توانایی رویکردهای فازی در کشف تقلب در گزارشگری مالی و مقایسۀ کارایی آنها [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 161-190]
 • مسلمی، آذر نقش میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی بر رابطه بین هوش مالی و قضاوت حسابرسان در دیوان محاسبات کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشایخ، شهناز تأثیر نقدینگی و فرصت سرمایه‌گذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری با نقش تعدیل‌گری محدودیت مالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]
 • مشایخی، بیتا بررسی رابطۀ نسبت بدهی، اندازه و هزینۀ سرمایۀ شرکت با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 33-54]
 • مشایخی، بیتا راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 83-103]
 • مشایخی، بیتا ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه‌های تجاری [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-58]
 • مصلی نژاد، شیوا تصمیم عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی: تأثیر وضعیت مالی صاحبکار و شهرت حسابرس و صاحبکار [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظاهری، اسماعیل بررسی تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت‌های مالی و بازده سهام [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 137-160]
 • معتمدی فاضل، مجید هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر‌های حسابداری محرک ریسک [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 9-32]
 • معصومی، جواد تعیین طول محدوده زمانی رویداد برای پژوهشهای رویدادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 7-25]
 • معصومی بیلندی، زهرا دیدگاه حسابرسان در خصوص ضرورت و وضعیت استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • معصومی بیلندی، زهرا اثر رشد و رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 111-128]
 • معصومی بیلندی، زهرا چسبندگی هزینه و مدیریت ‌سود با تمرکز بر انگیزه‌های مدیریتی در صنعت سیمان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 129-151]
 • معطوفی، علیرضا بررسی اثرات رفاه ذهنی و شفافیت مالی بر تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 169-189]
 • معطوفی، علیرضا طراحی مدل حسابداریِ مدیریتِ ضایعات و ارزیابی ابعاد شناسایی شده مدل براساس تحلیل ساختاری تفسیری (ISM) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقصودپور، صلاح‌الدین تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 169-207]
 • ملا ایمنی، وحید سرمایه‌گذاری در موجودی کالا، راه‌کاری برای بهبود عملکرد یا چالشی برای بدتر شدن آن [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 121-142]
 • ملانظری، مهناز ارتباط خطای پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 59-76]
 • ملانظری، مهناز بیش‌اطمینانی مدیریت و محافظه‌کاری حسابداری [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 55-79]
 • ملانظری، مهناز ارزیابی الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی بر مبنای نقد شوندگی سهام [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 113-136]
 • ملانظری، مهناز دیدگاه حسابرسان در خصوص ضرورت و وضعیت استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • ملانظری، مهناز مدیریت هزینه دانشگاه با تلفیق رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت و رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]
 • ملکی، محدثه محتوای اطلاعاتی گزارش‌های فعالیت ماهانه شرکت‌ها [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 1-20]
 • ملکیان، اسفندیار بررسی نقش ساختار هیئت مدیره بر سرما‌یه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 73-93]
 • ملکیان، دکتر اسفندیار بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره شرکت بر میزان گزارشگری زیست ‌محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 77-112]
 • ملکیان کله بستی، اسفندیار مدیریت سود اقلام تعهدی در زمان عرضۀ عمومی اولیه و خطر کاهش بـازدۀ بلندمدت سهام [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-75]
 • ملکیان کله‌بستی، اسفندیار بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست‌های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 49-65]
 • ملکی نژاد، آمنه بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارشهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 99-115]
 • ممتازیان، علیرضا بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینۀ تأمین مالی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-32]
 • ممشلی، رضا تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 141-165]
 • میناب، مریم بررسی تأثیر نااطمینانی سیاسی بر نگهداشت وجه نقد [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 113-134]
 • منتی، وحید بررسی واکنش های حسابرسان داخلی به خطرهای تقلب [(مقالات آماده انتشار)]
 • منتظرحجت، امیرحسین بررسی تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت‌های مالی و بازده سهام [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 137-160]
 • منتظر حجت، دکتر امیرحسین بررسی تأثیر ابعاد دقت سود بر پاداش هیئت‌مدیره در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 131-161]
 • منتظر حجت، دکتر امیرحسین تأثیر ابعاد افق زمانی سود بر پاداش هیئت مدیره [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 233-258]
 • منصوری، آتنا بررسی رابطۀ بین افشای اختیاری و انحراف حق دریافت وجه نقد از حق کنترل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 7-37]
 • منصوری، دکتر فردین بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر حق الزحمه حسابرسی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 141-159]
 • منصوری، مرتضی بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 91-111]
 • منصورفر، دکتر غلامرضا عدم تقارن اطلاعاتی، ابعاد درونی و بیرونی کیفیت حاکمیت شرکتی: ارتقاء یا تضعیف کیفیت حسابرسی؟ [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 199-231]
 • منصورفر، غلامرضا بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری برکیفیت گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 145-166]
 • منطقی، خسرو الگوی شناسایی اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب براساس مشخصات ظاهریشان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 129-146]
 • منفرد مهارلویی، محمد بررسی کارایی شاخصهای سنتی و نوین نقدینگی در پیش‌بینی هموارسازی سود شرکتها [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 105-124]
 • منفرد مهارلوئی، محمد بررسی تأثیر حدود عملیات شرکت بر ساختار هیأت ‌مدیره (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 7-25]
 • مهام، کیهان تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 111-135]
 • مهتدی، دکتر اعظم بررسی هموارسازی سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-20]
 • مهتری، زینب تجزیه و تحلیل رابطه بین جریانهای نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 149-171]
 • مهدوی، دکتر غلامحسین نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری در ویژگی‌های روان‌شناختی حسابرسان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 65-92]
 • مهدوی، دکتر غلامحسین نیازهای گزارشگری مالی شرکت‌های کوچک: دیدگاه استادان حسابداری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-32]
 • مهدوی، غلامحسین رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکتها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 33-53]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی عوامل مؤثر بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاوردهای فنآوری اطلاعات: دیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 7-31]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 7-31]
 • مهدوی، غلامحسین نقش میانجی‌گری تأخیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی در تبیین رابطۀ بین کیفیت سود و ارزش شرکت [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 107-130]
 • مهدوی، غلامحسین تخصص حسابرس در صنعت و ساختار بازار حسابرسی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 97-128]
 • مهدوی، غلامحسین دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی درخصوص عوامل مؤثر بر اثربخشی تدریس [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهرآذین، علیرضا شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 113-130]
 • مهرآذین، علیرضا بررسی اثر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-153]
 • مهرانی، دکتر ساسان اثر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش‌بینی درماندگی مالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 35-62]
 • مهرانی، دکتر ساسان تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 137-156]
 • مهرانی، دکتر کاوه بررسی اثر ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-27]
 • مهرانی، ساسان نوسانات سود و امکان پیش بینی آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 27-42]
 • مهرانی، ساسان رابطه بین مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت نهادی و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 31-55]
 • مهرانی، ساسان بررسی رابطه میان محافظه‌کاری و قیمت¬گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه¬های اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 49-65]
 • مهرانی، ساسان بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی واحدهای کوچک و متوسط در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهرانی، کاوه تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 69-98]
 • مهرانی، کاوه چرخة عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 163-180]
 • مهرانی، کاوه شناسایی عوامل تعیین‌کنندۀ کیفیت حسابرسی در ایران از دیدگاه حسابداران رسمی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 167-189]
 • مهربان پور، دکتر محمدرضا بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 119-139]
 • مهرنسب، میلاد دورۀ تصدّی حسابرس، توانایی غلبه بر پیش‌بینی سود صاحب‌کار و سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 7-180]
 • موسوی شیری، سید محمود رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه‌ای حسابرسی ایران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 95-120]
 • موسوی شیری، محمود اثر بیش ارزشیابی سهام بر مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 143-166]
 • موسوی گوکی، سیدعلی بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 53-80]
 • موسوی مطهر، سید سجاد تأثیر پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر صورت وضعیت مالی در ایران [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 21-44]

ن

 • نادی، زینب بررسی نقش ساختار هیئت مدیره بر سرما‌یه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 73-93]
 • نادری، مریم ارائه مدل اندازه‌گیری مدیریت خطا و اثر آن بر گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-82]
 • ناظمی، امین بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 49-68]
 • ناظمی، دکتر امین تحلیل شبکۀ مالکیت در بازار سهام ایران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 115-144]
 • ناظمی اردکانی، مهدی بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 9-28]
 • ناظمی اردکانی، مهدی تأثیر انحراف از وجه نقد بهینه بر بازدۀ انباشتۀ آتی غیرعادی سهام [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 137-154]
 • ناظمی اردکانی، مهدی تأثیر پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر کیفیت سود: بررسی اقلام تعهدی اختیاری کوتاه‌مدت و بلندمدت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 87-103]
 • نیتاس، درناز گزارشگری مالی اسمی و پیامد‌های آن برای عملکرد شرکت و قیمت سهام در وضعیت تورمی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 27-46]
 • نجفی، زهرا بررسی رابطة بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 67-89]
 • نرگسی، مسعود بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود در دوره‌های قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 57-85]
 • نره‌ئی، دکتر بنیامین تأثیر گردش معاملات بر واکنش تأخیری قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 33-67]
 • نصیری، سیده زهرا تأثیر تمایلات سرمایه‌گذار بر بازدۀ مازاد در الگوی پنج‌عاملی فاما و فرنچ [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 71-103]
 • نصیری، سعید انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 107-137]
 • نصیری، سعید بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین اندازه غیربهینگی ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 105-128]
 • نصیری، سعید بررسی تاثیر اخبار بد بر انگیزه های محافظه کاری در حسابداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصیری، محمود نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 49-64]
 • نصیری، محمود افزایش سرمایه و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-34]
 • نصراللهی، زهرا بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 117-138]
 • نصیرزاده، دکتر فرزانه بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 53-80]
 • نصیرزاده، دکتر فرزانه عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 177-214]
 • نصیرزاده، فرزانه بررسی کارایی الگوی ارزشگذاری فلتهام- اولسن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 141-160]
 • نصیرزاده، فرزانه ویژگی‌های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی- تغییر در بحران مالی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 81-105]
 • نصیرزاده، فرزانه تأثیر سبک رهبری اخلاقی برکاهش ابعاد شخصیت تاریک افراد درگیر در مدیریت سود [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصیری فروزی، علیرضا بررسی اثر ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-27]
 • نصیری فروزی، علیرضا بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی واحدهای کوچک و متوسط در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، محمد سجاد بررسی تأثیر جامعه‌پذیری مالی بر رضایتمندی مالی سرمایه‌گذاران با توجه به نقش میانجی‌گری جزم‌نگری مالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 141-165]
 • نظری، هیراد ویژگی‌های رئیس کمیتة حسابرسی و گزارشگری مالی به‌موقع [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 131-165]
 • نظری پور، محمد بررسی تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی بر قابلیت سازگاری حسابداری مدیریت [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 135-158]
 • نظری‌پور، محمد تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 169-207]
 • نعیمی، ابوطالب الگویی برای حاکمیت شرکتی در بانک‌های ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]
 • نعمتی، میثم بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 155-177]
 • نعمت الهی، زعیمه بررسی اهمیت و نقش سرمایه فکری در انتخاب پرتفوی از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 133-160]
 • نعمتی کشتلی، رضا تأثیر سبک های یادگیری بر عملکرد حسابرس با رویکرد مدل چندوجهی توانایی های میانجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقدی، دکتر سجاد تبیین حسابداری کلان با تأکید بر اهمیت داده‌های حسابداری در الگو‌سازی تورم [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 215-242]
 • نقدی، سجاد تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری در گزارش‌گری سالانۀ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 119-136]
 • نقدی، سجاد ترکیب شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تجمع ذرات در پیش‌بینی سود هر سهم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 7-34]
 • نقدی، سجاد طراحی و تبیین الگوی پیش‌بینی رشد اقتصادی با رویکرد حسابداری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 39-63]
 • نیکبخت، محمدرضا تدوین الگوی عوامل مؤثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 167-194]
 • نیک بخت، محمد رضا ارائه چهارچوبی جهت تدوین الگوی بهینه گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیک‌بخت، دکتر محمدرضا بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و سررسید بدهی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 39-65]
 • نیک کار، جواد تأثیر شاخص‌های کیفیت حسابرسی، محیط رقابتی و راهبری شرکتی بر رفتارهای غیراخلاقی مدیران: با تأکید بر دو بعد افق تصمیم‌گیری و نوع پیش‌بینی در رفتار مدیران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 147-168]
 • نیک‌کار، جواد تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه‌کاری شرطی [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 81-99]
 • نیکومرام، دکتر هاشم تحلیل نقش حسابداران مدیریت به عنوان مشاوران استراتژیک شرکت‌ها براساس آزمون الگوی اقتضایی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 89-138]
 • نیکومرام، هاشم پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی تعدیل شده: آزمون نظریه‌های توجیه‌کنندۀ حسابرسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • نیکو مرام، دکتر هاشم بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و تاثیر ریسک مالیاتی بر آن [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 167-201]
 • نیکو مرام، هاشم نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در مؤسسات حسابرسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 31-58]
 • نمازی، دکتر محمد تأثیر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) بر فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-33]
 • نمازی، محمد بررسی تأثیر حدود عملیات شرکت بر ساختار هیأت ‌مدیره (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 7-25]
 • نمازی، محمد تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 29-48]
 • نمازی، محمد الگوی جامع رتبه‌بندی شرکت‌ها با استفاده از اطلاعات حسابداری، ارزیابی متوازن و تکنیک پاپریکا [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 7-33]
 • نمازی، محمد افشا و گزارشگری ریسک شرکت‌ها: ارائه چارچوب جامع [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-27]
 • نمازی، نویدرضا بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 49-68]
 • نمکی، علی ارائه چهارچوبی جهت تدوین الگوی بهینه گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوبخت، مریم نقش تعدیل‌گر استقرار کمیتۀ حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقعی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 111-131]
 • نوبخت، یونس نقش تعدیل‌گر استقرار کمیتۀ حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقعی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 111-131]
 • نوربخش حسینی، زینب بررسی تأثیر تعاریف مختلف اندازۀ شرکت بر رتبه‌بندی شرکت‌ها و نیکویی برازش مدل‌‌ علّی نقدینگی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 123-144]
 • نوروزی، دکتر محمد بررسی اثر میانجی خوانایی گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سود و هزینه سرمایه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 135-157]
 • نوروزی، محمد بیش‌سرمایه‌گذاری، نوع مدیریت سود متعاقب آن و دورۀ تصدی مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 203-225]
 • نوروزی، محمد عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری: رویکردهای ایستا و پویا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 35-59]
 • نوروزی، محمّد بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 141-162]
 • نوروش، ایرج جایگاه راهبرد تجاری در ارتقای کیفیت حسابرسی با تأکید بر عواملی محیطی ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 35-66]

و

 • واثق آبادشاپوری، لیلا بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 49-68]
 • واحدی، شمسی نقش خطای سود پیش‌بینی شده مدیریت بر کارایی بازار سهام با تأکید بر سود و اجزای سود عملیاتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 1-27]
 • واحدیان، رضا بررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 37-64]
 • واحدپور، موسی علامت دهی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای و نرخ بازده داراییها در شرکتهای با محدودیت مالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 113-140]
 • واعظ، دکتر سیدعلی بررسی تأثیر ابعاد دقت سود بر پاداش هیئت‌مدیره در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 131-161]
 • واعظ، دکتر سیدعلی تأثیر ابعاد افق زمانی سود بر پاداش هیئت مدیره [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 233-258]
 • واعظ، سید علی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 133-154]
 • واعظ، سید علی بررسی تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت‌های مالی و بازده سهام [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 137-160]
 • ودیعی، دکتر محمدحسین نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 7-35]
 • ودیعی، دکتر محمدحسین سرمایه‌گذاری در موجودی کالا، راه‌کاری برای بهبود عملکرد یا چالشی برای بدتر شدن آن [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 121-142]
 • ودیعی، محمدحسین بررسی معیارهای مالی مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 151-171]
 • ودیعی، محمدحسین تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود(P/E) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-37]
 • ودیعی، محمدحسین بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر تجدید ارائه‌های حسابداری [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 59-78]
 • ودیعی، محمدحسین بررسی عملکرد پیش‌‌بینی‌‌های مبتنی بر چرخه عمر و تعیین مؤلفه‌‌های مؤثر بر آن [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 65-96]
 • ودیعی، محمد حسین اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد در گروه‌های تجاری [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 113-131]
 • ویسی، سجاد عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمة حسابرسی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 109-133]
 • وقفی، سید حسام اثر بیش ارزشیابی سهام بر مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 143-166]
 • وکیلی فرد، دکتر حمیدرضا بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و تاثیر ریسک مالیاتی بر آن [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 167-201]
 • وکیلی‌فرد، حمیدرضا تأثیر تعهد نسبت به منافع‌عموم و الزام به استقلال بر ارزش‌های حرفه‌ای (ارزش‌های‌اخلاقی) در مؤسسات حسابرسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-138]
 • ولیان، حسن قابلیت‌های رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-157]
 • ولیان، حسن بسط نظریه اتوپایسیس در تاثیر ابعاد محتوایی ساختار شرکت‌ها بر توسعه‌ی پارادایم گزارشگری یکپارچگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ولیان، حسن بسط نظریه شهروند شرکتی در ارزیابی کارکردهای سبز حسابرسان داخلی [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هاتفی مجومرد، حجت بررسی حساسیت جریان نقدی سطح نگهداشت موجودی‌های نقد [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 51-73]
 • هاشمی، دکتر سید عباس بررسی نوسانات جریان‌های نقدی عملیاتی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با در نظرگرفتن محدودیت تأمین مالی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 29-49]
 • هاشمی، سیدعباس تأثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-115]
 • هاشمی، سید عباس تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 47-67]
 • هاشمی، سید عباس بررسی سودمندی افزاینده پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت بر بازده مازاد غیرعادی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 99-130]
 • هاشمی تیله نوئی، مصطفی تأثیر شاخص‌های کیفیت حسابرسی، محیط رقابتی و راهبری شرکتی بر رفتارهای غیراخلاقی مدیران: با تأکید بر دو بعد افق تصمیم‌گیری و نوع پیش‌بینی در رفتار مدیران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 147-168]
 • هاشمی دهچی، مجید قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و استفاده مدیران از منابع شرکتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هژبری، فرحناز بررسی تأثیر چرخۀ عمر بر تجدید ساختار شرکت در شرایط درماندگی مالی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 113-135]
 • همایون، سعید رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت: با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]
 • همتی، حسن بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 157-181]
 • هوشیار، محمدرضا تنوع شرکتی و ساختار مالکیت در طی مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکت‌ها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 217-237]
 • هوشمند کاشانی، عباس بررسی رابطه بین تجاری سازی موسسات حسابرسی با رفاه شخصی حسابرسان [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یاراحمدی، جاوید رابطۀ چرخۀ عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیلی منابع مالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 69-87]
 • یبلویی خمسلویی، مالک تأثیر میزان شاخص‌های پایداری افشاء شده بر کیفیت سود [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 7-34]
 • یزدی، سمیه بررسی مقایسه‌ای توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 121-142]
 • یزدانی، احمد بررسی ارتباط غیرخطی میان ساختار مالکیت با انتشار به‌موقع اطلاعات سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 39-57]
 • یزدانی، ایوب بررسی رابطه کارامدی زیست محیطی با ارزش و بازده داراییهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 95-112]
 • یزدانی، دکتر شهره رتبه‌بندی روش‌های اندازه‌گیری شفافیت گزارشگری مالی: کاربرد تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 157-182]
 • یزدانی، شهره ارائه مدل اندازه‌گیری مدیریت خطا و اثر آن بر گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-82]
 • یعقوب‌نژاد، احمد تأثیر تعهد نسبت به منافع‌عموم و الزام به استقلال بر ارزش‌های حرفه‌ای (ارزش‌های‌اخلاقی) در مؤسسات حسابرسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-138]
 • یوسفی اصل، فرزانه ارزیابی الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی بر مبنای نقد شوندگی سهام [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 113-136]
 • یوسف‌زاده، نسرین بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطة افشا و هزینة سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 91-111]
 • یوسف‌زاده، نسرین بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت در چرخه‌های مختلف تجاری [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 147-171]