دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر ویژگی رفتاری فرصت طلبی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل : آزمونی از نظریه روانشناسی شخصیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

احسان قاسمی نژاد؛ بهمن بنی مهد؛ مهدی بشکوه


3. بررسی نقش سرمایه اجتماعی عمومی بر رفتار نامتقارن هزینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

امیر حسین رستگاری؛ رضا حصارزاده؛ محمد جواد ساعی


4. قابلیت‌های رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

محمد حسین زاده؛ حسن ولیان؛ محمدرضا عبدلی


5. بررسی پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی تعدیل شده: آزمون نظریه-های توجیه‌کننده حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

شیوا حسن پور؛ آزیتا جهانشاد؛ هاشم نیکومرام


6. بررسی رابطه مالکیت نهادی و حق‌‌الزحمه‌حسابرسی با تأکید بر ارتباطات سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

رضا جامعی؛ زهره کولی وند


7. نقش تعدیل گر استقرار کمیتۀ حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

مریم نوبخت؛ یونس نوبخت


8. نقش تعدیل گر سبک پیروی و صداقت-تواضع مدیران مالی در تاثیر فشار اجتماعی و محیطی بر رفتار گزارشگری مالی متهورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

عبداله تاکی؛ سعید علی احمدی؛ مهدی آقابیگ زاده