کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
تعداد مقالات: 18
3. بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت سود

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 137-168

10.22103/jak.2019.11887.2655

مهدی کاظمی علوم؛ دکتر محمد ایمانی برندق؛ مصطفی عبدی


4. تأثیر میزان شاخص‌های پایداری افشاء شده بر کیفیت سود

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 7-34

10.22103/jak.2018.11049.2517

مالک یبلویی خمسلویی؛ دکتر ناصر ایزدی نیا؛ دکتر مهدی عربصالحی


5. بررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 37-64

10.22103/jak.2017.10347.2403

دکتر محمدحسین صفرزاده؛ رضا واحدیان


6. تأثیر غیرخطی رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود

دوره 7، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 35-62

10.22103/jak.2017.1559

محمدحسین قائمی؛ امیر صابر


8. تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 133-154

10.22103/jak.2015.990

سید علی واعظ؛ محمد حسین قلمبر؛ نسرین قنواتی


9. بررسی رابطه‌ بین اقلام تعهدی اختیاری و تغییر حسابرس

دوره 6، شماره 20، بهار 1394، صفحه 105-121

10.22103/jak.2015.965

مهدی بهارمقدم؛ حمیدرضا قائدی‌ها


12. توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 119-139

10.22103/jak.2014.727

موسی بزرگ اصل؛ بیستون صالح‌زاده


17. تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 69-98

10.22103/jak.2011.13

کاوه مهرانی؛ محمدحسین صفرزاده


18. محافظه کاری حسابداری و تأثیرکیفیت سود بر بازده داراییها و بازده سهام

دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 11-24

10.22103/jak.2011.23

مهدی سدیدی؛ علی ثقفی؛ شاهین احمدی