مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری (JAK) - اخبار و اعلانات