مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری (JAK) - فرایند پذیرش مقالات