مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری (JAK) - واژه نامه اختصاصی