مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری (JAK) - اهداف و چشم انداز