مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری (JAK) - جستجوی پیشرفته